Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάρτηση μελέτης (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ) και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα, του Δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας»
​​Η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων ανακοινώνει την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ, της μελέτης (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ) και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα, του Δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας», στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016.
Η διακήρυξη και τα αντίστοιχα έγγραφα της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, καταχωρήθηκαν στις 19/01/2022 στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα με συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 186326 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία:

20/01/2022 -

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

20/01/2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις