Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων ψηφιακής προβολής στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ψηφιακές εφαρμογές προβολής στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων» (MIS 5050941)

ΕΕ-ΠΤΑ (no borders).jpg         EFACHANION_LOGO_EPK.jpg        ΕΣΠΑ (no borders).jpg


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων προκηρύσσει τον Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 212.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), που αφορά στην επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο «Ψηφιακές εφαρμογές προβολής στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων», με τα ακόλουθα στοιχεία:


1. Aναθέτουσα Αρχή:
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς/Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων
-Ταχυδρομική Διεύθυνση: Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος | 731 34, Χανιά
-Τ.: +302821094487 | E.: efacha@culture.gr
- Κωδικός NUTS: EL434

2. Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ:
-Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην ΕΕ: 02/05/2023 | 10:11
-Αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ: ENOTICES-epapadopoulou/2023-070312 (προσωρινός αριθμός αναφοράς)

3. Πληροφορίες για τη Διακήρυξη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διαδρομή:
Αρχική>Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις>Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί>Διεθνείς Διαγωνισμοί στις 04/05/2023

4. Τύπος Σύμβασης:
Παροχή Υπηρεσιών

5. Αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υλοποίηση μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού υποστήριξης αυτών, με σκοπό την προβολή/ανάδειξη των εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. Η εν θέματι Σύμβαση απαιτεί την υλοποίηση των ακόλουθων έντεκα (11) παραδοτέων:

 • Π1. Τεκμηρίωση υλικού - Συγγραφή κειμένων εφαρμογών
 • Π2. Μεταφράσεις σε τρεις (3) γλώσσες
 • Π3. Τρισδιάστατες απεικονίσεις δέκα (10) επιλεγμένων εκθεμάτων
 • Π4. Ψηφιακός, διαδικτυακός, διαδραστικός χάρτης με τις θέσεις εύρεσης επιλεγμένων εκθεμάτων 
 • Π5. Ανάπτυξη ψηφιακής διαδραστικής εφαρμογής
 • Π6. Ανάπτυξη δύο (2) εκπαιδευτικών εφαρμογών για φορητή συσκευή τύπου tablet
 • Π7. Εφαρμογή (+υποεφαρμογή) ψηφιακής περιήγησης για τους επισκέπτες του Μουσείου για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS και Android
 • Π8. Ψηφιακή σήμανση στους χώρους του Μουσείου 
 • Π9. Εφαρμογή εικονικής (VR) περιήγησης στον χώρο του Μουσείου
 • Π10. Προμήθεια εξοπλισμού
 • Π11. Εκπαίδευση προσωπικού - Πιλοτική λειτουργία 


6. Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV):

 • 72000000-5 | Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
 • 30200000-1 | Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

7. Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων, οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (262.880,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, [προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 24%: διακόσιες δώδεκα χιλιάδες ευρώ (212.000,00€) | ύψος Φ.Π.Α. 24%: πενήντα χιλιάδες, οκτακόσια ογδόντα ευρώ (50.880,00€).

8. Διάρκεια της Σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης:
Δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

9. Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. Ο χρόνος και ο τρόπος παράδοσης, καθώς και ο χρόνος παραλαβής των υπηρεσιών ορίζονται αναλυτικά στη Διακήρυξη, καθώς και στο συνημμένο σχέδιο της Σύμβασης, που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του υποψήφιου Αναδόχου.

10. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.

11. Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον εν θέματι Διαγωνισμό είναι οι εξής:

 • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σχετικής Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ήτοι στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων, διακοσίων σαράντα ευρώ (4.240,00€).
 • Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης -σύμφωνα με το άρθρο 72§4 του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κατατίθεται πριν ή/και κατά την υπογραφή της Σύμβασης.
 • Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72§3 του ν.4412/2016.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), συγκεκριμένα της ΣΑΕΠ-002/1 και με ενάριθμο Κωδικό Πράξης Κ.Α. 2020ΕΠ00210058 (MIS 5050941), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο «Κρήτη 2014-2020».

13. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σχετικής Σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε (α) κράτος-μέλος της Ένωσης, (β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), (γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και (δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της σχετικής παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

14. Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων απαιτείται:

 • Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών -πριν την καταληκτική ημερομηνία- να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα (1), τουλάχιστον, αντίστοιχο έργο. Αντίστοιχο θεωρείται ένα έργο όταν παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: (α) να περιλαμβάνει την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών προβολής επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή περιεχομένου πολιτιστικού ή τουριστικού ενδιαφέροντος, (β) να περιλαμβάνει εφαρμογή/ές προβολής σε κινητές συσκευές για την προβολή περιεχομένου πολιτιστικού ή τουριστικού ενδιαφέροντος, (γ) να περιλαμβάνει εφαρμογή/ές εικονικής πραγματικότητας με αντικείμενο την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό (Ομάδα Έργου) και πόρους ικανούς και αξιόπιστους ώστε να πραγματοποιήσουν επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων, καθώς και εμπειρίας.

15. Αναφορικά με την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει -επί ποινή αποκλεισμού- να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων ετών 2019, 2020 & 2021 μεγαλύτερο ή ίσο με το 100% του Π/Υ του υπό ανάθεση Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

16. Είδος διαδικασίας:
Ανοικτή διαδικασία

17. Κριτήριο κατακύρωσης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.

18. Παραλαβή τεύχους Διακήρυξης 01/2023:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος της εν θέματι Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον εν θέματι Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και από την ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια».

19. Ο εν θέματι Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα).

20. Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της εν θέματι Διακήρυξης μέχρι και τη δέκατη (10η) ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα, 22 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα). Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του εν θέματι Διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

21. Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία:
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (*pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

22. Γλώσσα διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού και εκτέλεσης της σχετικής Σύμβασης είναι η ελληνική. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

23. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς:
Δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται.

24. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων την Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020»

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ημερομηνία:

04/05/2023 -

Τόπος:

 • Χανιά, Χανίων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Ανασκαφές, Αρχαιολογικοί χώροι, Αρχαιότητες, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Δημόσιες Συμβάσεις, Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, Διενέργεια διαγωνισμού, Διοικητικές Διαδικασίες, Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ, Πολιτισμός, Πολιτιστικοί χώροι (γενικά), Προμήθειες, Συγχρηματοδοτούμενα έργα, Πληροφορία και Επικοινωνία

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος

731 34, Χανιά Κρήτης

+302821094487 (τηλ.)

efacha@culture.gr (email)

Ημερομηνία Έκδοσης:

02/05/2023

Έτος:

2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις