Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μουσειακών προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας»

​Αντικείμενο της σύμβασης για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού  Μουσείου Λαμίας»,  είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση μουσειακών προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες: (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/677726/483334/10433/5814/09-12-2019 Υ.Α. έγκρισης της Μουσειολογικής Μελέτης, ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/192579/23619/2175/29-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΠΚ6453Π4-Ο60) Υ.Α. Έγκρισης της Μουσειογραφικής οριστικής μελέτης)

Συγκεκριμένα πρόκειται για είκοσι τρεις (23) νέες προθήκες έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων, αυτοφωτιζόμενων, αεροστεγών και ανοιγόμενων, κλιματιζόμενων των έντεκα  (11) εξ αυτών, οκτώ (8) βάσεις - βάθρα για ασφαλή τοποθέτηση αρχαίων αντικειμένων, τριών (3) εκθεσιακών κατασκευών για την τοποθέτηση εκθεσιακού υλικού, πέντε (5) βάσεων εποπτικού υλικού μικρού μεγέθους, , δέκα έξι  (16) πινακίδες εποπτικού υλικού μεγάλου μεγέθους, ένα (1) τροχήλατο ταμπλό εποπτικού υλικού, δύο (2) κατασκευών ανάρτησης εποπτικού υλικού,  τα εκθεσιακά ταμπλό και τις μεταλλικές κατασκευές για την ασφαλή στήριξη αρχαίων αντικειμένων , τις  επενδύσεις των τοίχων, δυο (2) κατασκευών κάλυψης των μηχανημάτων ανανέωσης αέρα, μίας (1) ειδικής κατασκευής του χρονολογίου αποτελούμενης από  έναν (1) τοίχο εποπτικού υλικού, μίας (1)  φωτεινής τράπεζας και μιας (1) μεγάλης επιφάνειας χάρτη, μίας (1)  ειδικής κατασκευής  με την κάτοψη των εκθεσιακών χώρων, την προμήθεια και εγκατάσταση νέου κρυστάλλινου στηθαίου στον εσωτερικό εξώστη, την τροποποίηση της θύρας κινδύνου, την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση  δώδεκα (12) υφιστάμενων προθηκών, την προμήθεια εγκατάσταση και ρύθμιση του εκθεσιακού φωτισμού ανάδειξης και τέλος την προμήθεια όλου  του απαιτούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού της έκθεσης

Τα προς προμήθεια αγαθά κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 39154000-6 (εξοπλισμός εκθέσεων).[1]

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα ενός  χιλιάδων (651.000,00 €) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες  (525.000,00 €) ευρώ. ΦΠΑ 24 % : εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες (126.000,00 €) ευρώ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  πέντε (5) μήνες.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15 Ιουνίου 2023 (τοπική ώρα 11:00 π.μ.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 12 Ιουνίου 2023 (τοπική ώρα 12:00 π.μ.)

Ημερομηνία:

08/05/2023 - 12/05/2023

Τόπος:

  • Λαμία, Φθιώτιδος

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

08/05/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις