Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πρόσκληση σε Δημόσια διαβούλευση του Τεύχους Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Άνω των Ορίων» με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» MIS ΤΑ 5149227

​Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων με σκοπό την συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων στο Τεύχος Διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» στο πλαίσιο του Έργου: «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5149227. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

CPV: 79131000-1, 79961000-8.

Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 533.696,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (24%)

Η διαβούλευση θα διαρκέσει χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησής της.

Η παρούσα ανακοίνωση και το Τεύχος του Διεθνούς Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http:/www.eprocurement.gov.gr στη διαδρομή →Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.​

Ημερομηνία:

16/11/2023 - 30/11/2023

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

16/11/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις