Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Έργων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Έργων υπάγεται στη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων (ΔΑΑΜ). Οι αρμοδιότητες του Τμήματος καθορίζονται στο ΠΔ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/28-08-2014) "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού", άρθρο 31, παράγραφος 3β.
 
Οι διαδικασίες ανάθεσης, δημοπράτησης, εκτέλεσης και διοίκησης έργων που αποτελούν αρμοδιότητα του Τμήματος Έργων διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (Ν. 3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων", Ν.3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», Π.∆. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν έργων», ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», Ν.3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013" κ.α.).
 
Το Τμήμα Έργων είναι η Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και είναι αρμόδιο για θέματα σχεδιασμού, συντονισμού, επίβλεψης, διοίκησης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων (έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών) στο πλαίσιο προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους, σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπουργείου. Σε αυτό το πλαίσιο το Τμήμα Έργων εκτελεί έργα (αυτεπιστασίες και εργολαβίες) και έχει την ευθύνη για:
- τη δημοπράτηση και τη διενέργεια διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων.
- την παρακολούθηση της σχέσης συμβατικού
- εκτελούμενου φυσικού αντικειμένου, την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου και της απορρόφησης, τη συστηματική καταγραφή των στατιστικών στοιχείων στα μηνιαία και τριμηνιαία δελτία προόδου του έργου και τη συλλογή, ενημέρωση και παροχή των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων φορέων και Υπηρεσιών σχετικά με την πρόοδο του έργου.
- την εφαρμογή πιθανών τροποποιήσεων/βελτιώσεων των οδηγιών, των εγχειριδίων, των μελετών κτλ., με σκοπό τη βελτιστοποίηση του παραγόμενου έργου.
- τον έλεγχο τήρησης της σύμβασης και των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, τη σύννομη διαχείριση των διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της μελέτης του έργου
- την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή / τεκμηρίωση του παραγομένου έργου (ημερολόγιο έργου, καταμετρητικά και επιμετρητικά στοιχεία, πρωτόκολλα παραλαβής, ποιοτικοί έλεγχοι) και τη μέριμνα για εξασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του έργου (Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Έργων ανήκει και ο σχεδιασμός και η προετοιμασία ένταξης έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και συγκεκριμένα η συγκρότηση των φακέλων ένταξης, η κατάρτιση χρονοδιαγραμμάτων, χρηματοοικονομικών σχεδίων και Τεχνικών Δελτίων. Κατά την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων το Τμήμα Έργων έχει την ευθύνη διοίκησης και διαχείρισής τους, καθώς και τήρησης των υποχρεώσεων ηλεκτρονικής καταγραφής της πορείας των εργασιών (ΟΠΣ).
Τέλος το Τμήμα Έργων εισηγείται στο Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού για θέματα αρμοδιότητας της ΔΑΑΜ και έχει την ευθύνη καταχωρήσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) όλων των στοιχείων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις.

Προϊστάμενος:

Κάλφας Αθανάσιος
email προϊσταμένου: akalfas@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πλατεία Καρύτση 12, 105 61 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3255459
Φαξ: +30 210 3242509


E-mail: ergon.daam@culture.gr

Ετικέτες:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις