Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Καλλιτεχνικές Συντάξεις στον τομέα της Μουσικής
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Nόμoς: 4151 «ΦEK 103/Α/29 Απριλίου 2013

Aρμόδια Υπηρεσία για υποβολή αίτησης:
Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής
Τμήμα Μουσικής: τηλ. 210 8201739 
Ρεθύμνου 1 
106 82 Aθήνα 

ΓΕΝΙΚΑ
Δικαίωμα σύνταξης αποκτούν οι ελληνικής υπηκοότητας ή Έλληνες το γένος λογοτέχνες και καλλιτέχνες, που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών. Η σύνταξη είναι μηνιαία, απονέμεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο δε αριθμός των προτεινόμενων δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20 ετησίως (απ’ όλους τους Τομείς της Τέχνης).
Στην έννοια των καλλιτεχνών στον τομέα της μουσικής συμπεριλαμβάνονται μουσουργοί, αρχιμουσικοί, ερμηνευτές και λυρικοί καλλιτέχνες, συνθέτες, στιχουργοί και ερμηνευτές ελληνικής μουσικής.


ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕIΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1. Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος ή το 50ου εάν έχουν κριθεί με ανικανότητα 67% και άνω με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομική Επιτροπής. 

2. Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη μεγαλύτερη αυτής που αντιστοιχεί στο 1ο μισθολογικό κλιμάκιο της ΠΕ Κατηγορίας με 35 έτη υπηρεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά, με εξαίρεση όσους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη. 
Αν λαμβάνουν άλλη μικρότερη σύνταξη, το άθροισμα των 2 συντάξεων να μην υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στο 1ο μισθολογικό κλιμάκιο της ΠΕ κατηγορίας. Διαφορετικά περικόπτεται αναλόγως η καλλιτεχνική σύνταξη, η οποία ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου βασικού μισθού του 1ου κλιμακίου της ΠΕ κατηγορίας, όπως ισχύει κάθε φορά για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους. 

3. Ο μέσος όρος του εισοδήματος που έχουν δηλώσει συνολικά κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη από εκείνο που υποβάλλουν την αίτηση για συνταξιοδότηση, να μην υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της μηνιαίας κύριας ακαθάριστης σύνταξης που αντιστοιχεί, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, σε πτυχιούχο δημόσιο υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 35 έτη δημόσιας υπηρεσίας. Στο εισόδημα περιλαμβάνεται και αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Οι εvδιαφερόμενοι, με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, υποβάλουν αίτηση στο ΥΠ.ΠO.Α. συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ηλικία τους, μαζί με στοιχεία (βιογραφικό σημείωμα, παραστατικά της καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας κλπ), που θα αξιολογηθούν από Επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 13 του ν. 4151/2013. Η Επιτροπή συνεδριάζει εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αποφαίνεται επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους.

Για όσες αιτήσεις κριθούν θετικές, σχηματίζεται φάκελoς στον οποίο περιλαμβάνεται η αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής, γραπτή η εισήγηση του εισηγητή και ο οποίος φάκελος συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους με τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

1. Πιστoπoιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
2. Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος των 3 προηγουμέvων οικονομικών ετών εκείνου που υπεβλήθη η αίτηση. Υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικού σημειώματoς φόρου εισοδήματος έχουν και οι διαμένοντες στο εξωτερικό. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν λαμβάνει σύνταξη Δημοσίου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, και αν ναι, να προσκομίσει βεβαίωση του φορέα.
4. Γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομική Επιτροπής όπου απαιτείται. 
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα ενός οποιουδήποτε οικονομικού έτους πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας των 60 ετών, όπου να φαίνεται δηλωθέν εισόδημα από την άσκηση επαγγέλματος του καλλιτέχνη 

Ο φάκελος διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων. Η εν λόγω Διεύθυνση συντάσσει σχέδιο κοινής απόφασης για την έκδοση της απόφασης χορήγησης της σύνταξης, που αποστέλλεται για υπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς. Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την 1η του επομένου μήνα εκείνου που έχει υποβληθεί η αίτηση για συνταξιοδότηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και υποβάλλεται σε κράτηση 4% για υγειονομική περίθαλψη και στις λοιπές κρατήσεις που υποβάλλονται οι συντάξεις του Δημοσίου.

Για τις αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης που απορρίπτονται από την Επιτροπή λόγω μη προσφοράς διακεκριμένων υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μετά την πάροδο μιας τριετίας από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης, να επανέρχονται με νέα αίτησή τους προς το Υπουργείο Πολιτισμού, επικαλούμενοι το κατά την τριετία αυτή παραχθέν «νέο έργο» τους.
Τυχόν μη προταθέντες αιτήσεις από την Επιτροπή λόγω κάλυψης του αριθμού των προς έκδοση συντάξεων –συνολικά 20 ετησίως για λογοτέχνες και καλλιτέχνες- μπορούν να επανακριθούν για μία ακόμη φορά εντός της επόμενης τριετίας και, κατόπιν παρέλευσης της τριετίας, για μία ακόμη φορά.

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ετικέτες:

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Σύγχρονος Πολιτισμός, Συντάξεις, Μουσική
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις