Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Δικαιολογητικά για πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού Μουσικού Εκπαιδευτήριου

Για κάθε νέα πρόσληψη υποβάλλονται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης / Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης:

- Ο Τίτλος σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα (Θεωρημένος από το ΥΠΠΟΑ)

- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διδάξει στο Μουσικό Εκπαιδευτήριο που τον προτείνει το μάθημα της ειδικότητάς του (πχ ως Επιμελητής Αρμονίας, ή Δάσκαλος Κιθάρας κ.λ.π.) και ότι δεν διώκεται ποινικά για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.

- Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν, για να γίνεται η πρόσληψη στην αντίστοιχη διδακτική βαθμίδα.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους ήδη διδάσκουν μάθημα κάποιας ειδικότητας και αποκτούν νέο τίτλο και επιθυμούν να διδάξουν και το μάθημα της αποκτηθείσας ειδικότητας.
Για όσους από τους ήδη διδάσκοντες υφίσταται λόγος προαγωγής τους στη βαθμίδα του Καθηγητή, δηλαδή διδάσκουν (με μαθητές εγγεγραμμένους στα μαθητολόγια) επί 5 σχολικά έτη, υποβάλλεται στο ΥΠΠΟΑ σχετικό αίτημα του Διευθυντή του μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, μαζί με τη σχετική βεβαίωση προϋπηρεσίας. Το ΥΠΠΟΑ δεν προβαίνει αυτοδίκαια σε αλλαγή βαθμίδας όσων έχουν 5ετή διδακτική προϋπηρεσία. Τον έλεγχο αυτό έχει υποχρέωση να τον κάνει κάθε έτος ο Διευθυντής του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. ​

Ημερομηνία:

09/08/2017 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Μουσική

Έτος:

2017

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Σύγχρονος Πολιτισμός, Μουσική
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις