Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντάξεις Εικαστικών Καλλιτεχνών
Νόμος 3620/2007 (ΦΕΚ 276/Α/11.12.2007)
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 4
του Νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/29.4.2013)

Δικαίωμα ισόβιας μηνιαίας σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο αποκτούν οι ελληνικής υπηκοότητας ή Έλληνες το γένος καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών. Στην έννοια των εικαστικών καλλιτεχνών περιλαμβάνονται οι εικαστικοί καλλιτέχνες, σκηνογράφοι, ξυλόγλυπτες, φωτογράφοι, σκιτσογράφοι και γελοιογράφοι.

Προϋποθέσεις χορήγησης

1. Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους ή το 50ό έτος εφόσον έχουν καταστεί ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω. Η ανικανότητα κρίνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία παραπέμπεται ο αιτών από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ.Α.
2. Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη ίση ή μεγαλύτερη των 720 ευρώ από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
3. Ο μέσος όρος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί συνολικά κατά τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη από εκείνο που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια, να μην υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της μηνιαίας κύριας ακαθάριστης σύνταξης που αντιστοιχεί, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, σε πτυχιούχο δημόσιο υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 35 έτη δημόσιας υπηρεσίας. Επίσης να υπάρχει δηλωθέν εισόδημα στην αρμόδια ΔΟΥ από την άσκηση της δραστηριότητας λογοτέχνη ή καλλιτέχνη, κατά ένα οποιοδήποτε οικονομικό έτος πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή του 50ού για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι.
4. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει και άλλη σύνταξη μικρότερη των 720 ευρώ, η σύνταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού περιορίζεται τόσο όσο το άθροισμα των δύο συντάξεων να μην υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό.

Το σύνολο των προτεινόμενων για σύνταξη (για όλες τις κατηγορίες καλλιτεχνών, δηλαδή εικαστικοί καλλιτέχνες, μουσικοί, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συνθέτες κ.ά.) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι (20) ετησίως.

Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποβάλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού:
i) αίτηση μαζί με φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ηλικία τους
ii) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα και στοιχεία της καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας που θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή συνεδριάζει εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αποφαίνεται επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ετικέτες:

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Σύγχρονος Πολιτισμός, Εικαστικές Τέχνες, Συντάξεις
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις