Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ίδρυση Ανωτέρων Ιδιωτικών Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
Ίδρυση
Ανωτέρων Ιδιωτικών Σχολών 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
 


Οι Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης:
α) Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής), 
β) Ανώτερες Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές Χορού (Τμήματα Καθηγητών Χορού και Χορευτών), 
ιδρύονται αφού υποβληθεί αίτηση-έναρξη αναγγελίας επαγγέλματος, στις κατά τόπους Περιφέρειες της χώρας (οι οποίες ελέγχουν εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και χορηγούν σχετική βεβαίωση).
Οι Περιφέρειες συνεργάζονται με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, η οποία έχει την αρμοδιότητα εποπτείας των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης).

Η ίδρυση και λειτουργία των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις (όπως έχουν τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύουν):
1. Ν 1158/81 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, κ.λ.π.» (ΦΕΚ 127/Α/1981), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7α, του άρθρου 3 του Ν 2557/97 (ΦΕΚ 271/Α/1997), και 
2. ΠΔ 370 «Κανονισμός Οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης» (Τμήμα Υποκριτικής) (ΦΕΚ 130/Α/22.9.1983), ή ΠΔ 372/1983 «Κανονισμός Οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 131/Α/23.9.1983), ανάλογα με το είδος της Σχολής
3. ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ 107291 / 9-11-2011 «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Ανωτέρων Σχολών Χορού μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» (ΦΕΚ 2664/Β/2011)
4. Εγκύκλιος της Γεν. Δ/νσης Σύγχρονου Πολιτισμού «Ίδρυση Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης» ΑΠ: 35006/10-4-2012, (ΑΔΑ: Β4Ω0Γ-65Β)

* Η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού, ανήκει στις κατά τόπους Περιφέρειες. Ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1158/1981, το ΠΔ 457/1983 και την ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ 107296 / 9-11-2011 (ΦΕΚ 2665/Β/2011).
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις