Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014 – 2020: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ Β ΚΑΙ Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

Η Πράξη περιλαμβάνει επεμβάσεις στο κοίλο του θεάτρου και ειδικότερα στις κερκίδες Β και Γ. Συγκεκριμένα προβλέπονται: 
Α) η αποκατάσταση των κερκίδων Β και Γ του αρχαίου θεάτρου (στερέωση, συγκόλληση, συμπλήρωση με φυσικό τεχνητό λίθο και ανάταξη των κατά χώρα σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών), Β) συντήρηση του συνόλου των κατά χώραν σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών των κερκίδων Β και Γ (χημικός και μηχανικός καθαρισμός, πλήρωση ρηγμάτων και στερεώσεις), Γ) η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του συνόλου του κοίλου με σύγχρονες μεθόδους (δισδιάστατη και τρισδιάστατη φωτογραμμετρική αποτύπωση του μνημείου), Δ) υποστηρικτικές εργασίες πεδίου (αποψιλώσεις, αποχωματώσεις, ανασκαφικοί καθαρισμοί και διερευνητικές τομές), Ε) η εκπόνηση μελετών μικρής έκτασης για ειδικά ζητήματα που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και θα υποστηρίξουν αποτελεσματικά την εκτέλεση των εργασιών αυτών, ΣΤ)την προμήθεια ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου για τη μεταφορά ΑΜεΑ από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου στο χώρο του θεάτρου, και Ζ) η εκπόνηση, κατασκευή και τοποθέτηση δίγλωσσων πινακίδων πληροφόρησης, καθώς και η έκδοση δίγλωσσου  και σε γλώσσα Braille ενημερωτικού φυλλαδίου για το έργο που θα εκτελεσθεί.
Με την ολοκλήρωση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ       ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ Β ΚΑΙ Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»,  το κοίλο του θεάτρου θα παραδοθεί στο ευρύ κοινό αποκατεστημένο σε σημαντικό βαθμό στην αρχική του μορφή και συντηρημένο, ασφαλές και λειτουργικό ως χώρος εκδηλώσεων με μεγαλύτερη χωρητικότητα από τη σημερινή.Επιπλέον, το μνημείο θα καταστεί περισσότερο προσβάσιμο μέσα από τις προβλεπόμενες εργασίες, εξοπλισμό και ενημερωτικά μέσα, τόσο στα ΑΜεΑ, όσο και στον ευρύτερο πληθυσμό, ενώ θα ενισχυθεί για τον επισκέπτη η μορφολογική ταυτότητα του κτιρίου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2014 - 2020",  ανέρχεται στο ποσό των 481.602,00€ με 100% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 31/10/2023.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

06/04/2021 - 31/10/2023

Τόπος:

  • Μεγαλόπολη, Αρκαδίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

Έτος:

2022

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις