Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠ.ΠΟ.Α. συστήθηκε, βάσει της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/237518/6051/21.05.2020 (Β’ 2024) Κοινής Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 39 και της παρ. 13 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.», ως ανεξάρτητη ελεγκτική - συμβουλευτική υπηρεσία υπό την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3492/2006 (Α’ 210), σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον/στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η Μ.Ε.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.» και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 παρ. 7 του ιδίου νόμου.
 
(Πληροφορίες ειδικότερα για τις αρμοδιότητες θα βρείτε παρακάτω στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία» στο αρχείο με τίτλο «N.4795 - 2021 - Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου» άρθρο 10)
 
Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιες για το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, οι οποίοι δεν έχουν δική τους Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, και έχουν τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
(α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του Υπουργείου για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,
(β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ηγεσία του Υπουργείου με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών ενδογενούς ελέγχου (internal control),
(γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων,
(δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Υπουργείου βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και
(ε) τον εντοπισμό και την άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων παράτυπης συμπεριφοράς, παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων φορέων, σε ποινικά αδικήματα και  πειθαρχικά παραπτώματα.
     

Προϊστάμενος:

Aνδρέας Ραλλάτος
email προϊσταμένου: arallatos@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Σουλτάνη 6, 106 83 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3844350​


E-mail: mee@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις