Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας έχει έδρα την Αρχαία Κόρινθο και χωρική αρμοδιότητα την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.
 
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας δραστηριοποιείται στους χώρους ευθύνης της βάσει του οικείου Οργανισμού (ΠΔ. 104/2104, ΦΕΚ. 171/Α/28.8.2014) και της αρχαιολογικής νομοθεσίας Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς".
Η Εφορεία μεριμνά για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων της δικαιοδοσίας της.
Κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων η Εφορεία συνεργάζεται με την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α., καθώς επίσης με τις συναρμόδιες για την Κορινθία Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας. Παραπέμπει τα θέματα μείζονος σημασίας στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Κεντρικό Συμβούλιο Μουσείων ή στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, κατ΄ εφαρμογή των αρχαιολογικών διατάξεων.
Σε κάθε Εφορεία Αρχαιοτήτων συγκροτείται και λειτουργεί επιστημονική ολομέλεια, στην οποία μετέχουν οι υπάλληλοι Κλάδων και Ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ, που υπηρετούν σε αυτήν υπό την προεδρία του Προϊσταμένου της. Στην επιστημονική ολομέλεια, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, συζητείται το Επιχειρησιακό πρόγραμμα, η αξιολόγηση εφαρμογής των στόχων της Υπηρεσίας και ο ενδεχόμενος επανακαθορισμός τους.
 
Η αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και τη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και την έκθεσή τους στα Μουσεία, τη μελέτη, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών, στον χώρο ευθύνης της, που ανήκουν στο κράτος, καθώς και με την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων.
Το προσωπικό της μετέχει στο έργο αυτό, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, στην οργάνωση ανάπτυξης και λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, προβολή και λειτουργία των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα.
 
Οι δραστηριότητες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας επιμερίζονται κατά τομέα ως εξής:
- Προγραμματισμός και εκτέλεση έργων συντήρησης, στερέωσης, αποκατάστασης ή αναστήλωσης μνημείων και αναβάθμισης υποδομών λειτουργίας και εξυπηρέτησης επισκεπτών για την εύρυθμη λειτουργία και τη βελτίωση της εικόνας των επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων- Διαχείριση των εκθεμάτων των Μουσείων Αρχαίας Κορίνθου, Ισθμίας, Νεμέας, Σικυώνας, Φενεού (συντήρηση, μετακινήσεις, επανεκθέσεις, βελτίωση ενημερωτικού υλικού)
- Προστασία, μελέτη και ανάδειξη όλων των παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων που τοποθετούνται χρονικά από τον 4ο αιώνα μ.Χ. έως το 1830.
- Καταγραφή, ταξινόμηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των κινητών ευρημάτων στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τις αρχαιολογικές αποθήκες.
- Προβολή των αρχαιοτήτων μέσω εποπτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
- Δημοσιοποίηση του επιστημονικού έργου της Εφορείας, μελέτη και δημοσίευση των πορισμάτων της έρευνας.
-Συνεργασία με ελληνικά και ξένα Ιδρύματα.
- Φύλαξη και εύρυθμη λειτουργία των επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.
- Παραχωρήσεις αρχαιολογικών χώρων και διοργάνωση εκδηλώσεων,
- Ανασκαφική έρευνα στους αρχαιολογικούς χώρους, σωστικές ανασκαφές σε δημόσια και ιδιωτικά ακίνητα προς οικοδόμηση στα όρια αρμοδιότητας της Εφορείας, καθώς. Σύνταξη προτάσεων για την διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων.
- Εποπτεία συστηματικών ανασκαφών εκτελουμένων από άλλο φορέα
- Χορήγηση αδειών μελέτης αρχαιολογικού υλικού, φωτογράφισης, κινηματογράφησης, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, χρήσης απεικονίσεων, ελευθέρας εισόδου στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, εγκρίσεις πωλητέων ειδών τρίτων, ξεναγήσεις επισήμων.
- Τοπογραφική τεκμηρίωση αρχαιολογικών εργασιών: αποτυπώσεις αρχαιοτήτων, σύνταξη αρχαιολογικού χάρτη, τήρηση αρχείου σχεδίων και χαρτών. Κηρύξεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. 

Προϊστάμενος:

Κασίμη Παναγιώτα
email προϊσταμένου: pkasimi@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αρχαία Κόρινθος, 20 007, Κόρινθος
Τηλέφωνο: +30 27410 32630, +30 27410 31443​ 
Φαξ: 27410 37830
Έδρα: Αρχαία Κόρινθος


E-mail: efakor@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Στη γραμματεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας κατατίθενται αιτήσεις για:
 
α) τη χορήγηση Άδειας Φωτογράφισης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους αρμοδιότητάς της.
β) τη χορήγηση Άδειας Κινηματογράφησης-Βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους αρμοδιότητάς της.
γ) τη χορήγηση Άδειας Δημοσίευσης Εικόνων Αρχαιολογικού Περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση.
δ) τη χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης αρχαιολογικών ευρημάτων.
ε) την έκδοση αδειών ελευθέρας εισόδου.
στ) τη χορήγηση άδειας οικοδομικών εργασιών στα όρια αρμοδιότητας της Εφορείας. Οι εγκρίσεις οικοδομικών εργασιών σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χορηγούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από πλήρες τοπογραφικό και διάγραμμα εκσκαφών, αρχιτεκτονική μελέτη (σε περίπτωση επισκευής ή προσθήκης απαιτείται επιπλέον αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης), τεχνική έκθεση και φωτογραφίες, εις 3πλούν (ΦΕΚ 861/Β/10.12.1986)
ζ) Πληροφορίες περί των αρχαιολογικών δεσμεύσεων που ισχύουν για συγκεκριμένο ακίνητο ή περιοχή καθώς και οι βεβαιώσεις που απαιτούνται για συμβολαιογραφικές πράξεις αγοραπωλησίας ακινήτων (Ν. 2242/94), χορηγούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου εις διπλούν και απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε κλίμακα 1:5000, όπου θα εμφαίνεται ακριβώς η θέση του ακινήτου.
​​​​​​​​​​​​​
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας (επιλεγμένα)
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις