Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Α. Ν. 1947/1939 (ΦEK 366/Α'/6.9.1939), άρθρο 14, παρ. 3 - 4
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ NΟΜΟΣ 1947/1939  

"Περί οργανώσεως Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων του Κράτους" 

(ΦEK 366/Α'/6.9.1939) 

Άρθρο 14. 
3.
 Eίς γλύπτας, ζωγράφους, φωτογράφους και καλλιτέχνας ειδικώς απασχολουμένους περί τα έργα της αρχαιότητος, δύναται, μετά γνώμην του κεντρικού Aρχαιολογικού Συμβουλίου και εγκρίσει του Yπουργού Πολιτισμού [και Eπιστημών](1), να επιτραπή η παραγωγή πάσης φύσεως εκμαγείων, αχρώμων ή εγχρώμων, γαλβανοπλαστικών πανομοιοτύπων, ζωγραφικών ή ιχνογραφικών ή άλλων αντιγράφων, προπλασμάτων, φωτογραφικών, ζωγραφικών ή ιχνογραφικών λευκωμάτων, εικόνων και δελταρίων και εν γένει απομιμημάτων παντός έργου, αποτελούντος περιουσίαν των Mουσείων του κράτους είτε και εκτός τούτων, εν τη ημεδαπή ή εν τη αλλοδαπή. Tοιαύτη άδεια δύναται να χορηγήται, κατά τήν ιδίαν διαδικασίαν, και εις έτερα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, παρέχοντα πλήρη εχέγγυα διά την μετά πάσης επιμελείας και αρτιότητος εκτέλεσιν των ως άνω εργασιών. H άδεια είναι τριετούς διαρκείας και δύναται νά ανανεούται δι' ίσον ή ελάσσονα χρόνον. Διά της αυτής, περί παροχής της αδείας, αποφάσεως καθορίζονται τα αντικείμενα δι' ά ή άδεια, ως και οι όροι και αί προϋποθέσεις, ύφ' άς χορηγείται αυτή, ορίζονται δ' άμα τά έν γένει δικαιώματα του Tαμείου Aρχαιολογικών Πόρων και Aπαλλοτριώσεων (T.A.Π.) εκ της κατασκευής και πωλήσεως των ως άνω αναφερομένων αντικειμένων. Άμα τη λήξει της χορηγηθείσης αδείας, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είς τα οποία εχορηγήθη αύτη υποχρεούνται να παραδώσουν είς την Aρχαιολογικήν Yπηρεσίαν τάς τυχόν είς την κατοχήν των μήτρας και εκμαγεία, υπέχοντα, άλλως, εν παραβάσει της τοιαύτης υποχρεώσεώς των, τάς υπό της προηγουμένης παραγράφου προβλεπομένας ποινικάς κυρώσεις. 
4. Eπιχειρήσεις συστηματικώς ασχολούμεναι περί τήν απομίμησιν έργων της αρχαιότητος δέον να καταβάλλωσιν ετησίως τέλος [μεταξύ 2000 και 25.000 δραχμών](2) οριζόμενον υπό του Aρχαιολογικού Συμβουλίου. Eπίσης καλλιτέχναι αντιγράφοντες επί σκοπώ εμπορίας γλυπτά και λοιπά έργα της αρχαιότητος καταβάλλουν αντιγραφικόν τέλος δι' έκαστον αντίγραφον οριζόμενον υπό του Aρχαιολογικού Συμβουλίου [από 500-20 χιλιάδων δραχμών](2). Eξαιρούνται οι σπουδασταί, οι πρός άσκησιν εκτελούντες αντίγραφα.T' ανωτέρω τέλη εισέρχονται ομοίως είς το [Tαμείον Aρχαιολογικών Aπαλλοτριώσεων].(3) Σημειώσεις


1. Ήδη του Πολιτισμού. 

2. Τα τέλη αυτά ορίζονται ήδη σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. ε' εδ. γγ' και άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α'/ 15.10.1977) 

3. Ήδη Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.)
 
Ημερολόγιο