Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α'/15.10.1977), άρθρα 1 - 2, 8 - 10
ΝΟΜΟΣ 736/1977 

"Περί οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων"

(ΦΕΚ 316/Α'/15.10.1977) 


Άρθρο 1
Επωνυμία - Μορφή - Έδρα
 

Το δυνάμει του άρθρ. 6 του Νόμ. 4212/1929 "περί κυρώσεως του από 23 Μάρτ. 1929 Ν.Δ.τος "περί χαρακτηρισμού ως αρχαιολογικού χώρου τμήματος της πόλεως των Αθηνών" συσταθέν νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου υπό τίτλον Ταμείον Απαλλοτριώσεων Αρχαιολογικών Χώρων, μετονομασθέν εν άρθρ. 16 παρ. 1 του Ν.Δ. 4177/1961 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας, της διεπούσης την Υπηρεσίαν Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως και το Ταμείον Απαλλοτριώσεων Αρχαιολογικών Χώρων" εις Ταμείον Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.) υπαγόμενον υπό την εποπτείαν του Υπουργού Πολιτισμού [και Επιστημών](1), έχον την έδρα αυτού εν Αθήναις, διέπεται εφεξής υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου.Άρθρο 2
Σκοποί


1. Το Ταμείον Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων εισπράττει, διαχειρίζεται και διαθέτει τους εν γένει πόρους αυτού προς εξυπηρέτησιν των επιδιωκομένων υπό της Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισμού [και Επιστημών](1) σκοπών και ειδικότερον:

α) Προς απαλλοτρίωσιν ή εξαγοράν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ακινήτων προς διενέργειαν ανασκαφών ή προς βελτίωσιν των μνημείων και επέκτασιν των αρχαιολογικών χώρων και του περιβάλλοντος τα μνημεία και μουσεία χώρου.

β) Προς διασφάλισιν, συντήρησιν, διαμόρφωσιν και εξωραϊσμόν των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και μουσείων και του περιβάλλοντος ταύτα χώρου, μη εξαιρουμένου και παντός εντός αυτών κτίσματος, προσωρινώς διατηρουμένου μέχρις εκτελέσεως του σκοπού δι' όν απηλλοτριώθη ο χώρος.

γ) Προς κατασκευήν και επισκευήν κτιρίων μουσείων και συλλογών και παντός βοηθητικού κτίσματος εντός αρχαιολογικών χώρων.

δ) Προς μίσθωσιν ακινήτων δια την εκπλήρωσιν αρχαιολογικών σκοπών.

ε) Προς υποβοήθησιν εκ των πόρων αυτού των υπηρεσιών των ασχολουμένων με τα αρχαία και τα μνημεία εν γένει τα υπαγόμενα εις τον Αρχαιολογικόν Νόμον.

στ) Προς έκδοσιν και διάθεσιν αρχαιολογικών περιοδικών και παντός είδους αρχαιολογικών δημοσιευμάτων.

ζ) Προς δημιουργίαν εργαστηρίων προς κατασκευήν εκμαγείων, αντιγράφων και απομιμημάτων, φωτογραφιών και οιωνδήποτε ετέρου είδους εργαστηρίων επιβοηθητικών του έργου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και των αρχαιολογικών υπηρεσιών του Κράτους ή συντελούντων εν γένει εις την επαύξησιν των πόρων του ΤΑΠ.

η) Προς άσκησιν εποπτείας επί των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των καλλιτεχνών ως προς την κατασκευήν και πώλησιν παντός είδους εκμαγείων, απομιμήσεων ή αντιγράφων αρχαίων αντικειμένων, τελούντων υπό δικαίωμα αμέσου ή εμμέσου εκμεταλλεύσεως του Δημοσίου.

"2. Το Ταμείον Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.) αναλαμβάνει την είσπραξη, διαχείριση και διάθεση των πόρων του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (Μ.Ε.Λ.Τ.), που ορίζονται στην περίπτ. ι' του άρθρ. 8, προκειμένου να συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του".(2) Άρθρο 8
Πόροι


Πόροι του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων είναι:

"α) αα) Ετήσια επιχορήγησις του Κράτους, καθοριζομένη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Πολιτισμού [και Επιστημών](1) και Οικονομικών.

ββ) Επιχορηγήσεις από τη συμμετοχή του Ταμείου σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλος πόρος προερχόμενος από διεθνείς οργανισμούς και ταμεία αναπτυξιακής πολιτιστικής ενίσχυσης.

γγ) Τα έσοδα από την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων, αξιοποίηση προϊόντων και δυνατοτήτων σύγχρονης τεχνολογίας, εκμετάλλευση διαφόρων μορφών και δυνατοτήτων σύγχρονης τεχνολογίας, εκμετάλλευση διαφόρων μορφών προϊόντων πληροφορικής, συμμετοχή σε εκθέσεις με είδη που διαχειρίζεται το ΤΑΠ.

δδ) Ποσοστό από τα κέρδη Ν.Π.Ι.Δ. με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας που δύναται να συστήσει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων"(3).

β) Χορηγίαι παρεχόμεναι υπό του ΕΟΤ ή ετέρων Δημοσίων Οργανισμών.

γ) Τα έσοδα εκ της εκποιήσεως των υλικών των δαπάναις του ΤΑΠ απαλλοτριουμένων ακινήτων.

δ) αα) Τα έσοδα τα προκύπτοντα εκ της εκμισθώσεως, χρήσεως ή της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκμεταλλεύσεως των αρχαιολογικών ακινήτων και παντός ακινήτου και χώρου του Ελληνικού Δημοσίου τελούντος υπό την αρμοδιότητα των αρχαιολογικών υπηρεσιών του Κράτους. 
ββ) Τα ενοίκια τα καταβαλλόμενα υπό υπαλλήλων της Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως ή του ΤΑΠ των κατοικούντων εις Μουσεία ή άλλα ακίνητα της Υπηρεσίας, τελούντα υπό την διαχείρισιν του ΤΑΠ και καθοριζόμενα υπό του ΔΣ του ΤΑΠ.

Προκειμένου περί φυλάκων αρχαιοτήτων, δύναται ούτοι να αναλαμβάνουν απ΄ ευθείας την γεωργικήν εκμετάλλευσιν κτημάτων της Υπηρεσίας ανηκόντων εις την περιοχήν αρμοδιότητός των επί τη καταβολή ενοικίου καθοριζομένου υπό του ΔΣ του ΤΑΠ. Φύλακες αρχαιοτήτων κατοικούντες εις ακίνητα, φυλάκια και εγκαταστάσεις Μουσείων ή αρχαιολογικών χώρων προς μείζονα προστασία αυτών, απαλλάσσονται της πληρωμής παντός ενοικίου ή τέλους.

γγ) Τα έσοδα εκ της εκμισθώσεως του δικαιώματος ασκήσεως εντός αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων επαγγελμάτων φωτογράφου, εμπόρου ή μικροπωλητού. 

ε) αα) Τα έσοδα εκ τελών παρ' ιδιωτικών επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως ακαλύπτων χώρων του Δημοσίου, υπαγομένων εις την αρμοδιότητα των αρχαιολογικών υπηρεσιών του Κράτους, οσάκις αύτη επιτρέπεται δι' αποφάσεως του Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

ββ) Τα έσοδα εξ επιβολής τέλους κινηματογραφήσεως ή λήψεως φωτογραφιών εντός των μουσείων, των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων και των εν τω βυθώ θαλάσσης ή λιμνών αρχαιοτήτων.

γγ) Τα έσοδα εκ τελών επιβαλλομένων για την παραγωγή εκμαγείων εξ' οιασδήποτε ύλης, φωτογραφιών, δελταρίων, διαφανειών, οιουδήποτε μεγέθους αντιγράφων, απομιμημάτων ή ιχνογραφικών παραστάσεων αρχαίων αντικειμένων, εκθεμάτων Μουσείων και Συλλογών, ως και ιστορικών διατηρητέων μνημείων.

δδ) Τα έσοδα εκ τελών δημοσιεύσεως φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου δι' εμπορικήν εκμετάλλευσιν.

εε) Τα έσοδα εξ εκδηλώσεων εντός αρχαίων θεάτρων ή άλλων αρχαιολογικών χώρων.

ς) Τα έσοδα εκ των εισιτηρίων εισόδου εις αρχαιολογικά μουσεία, χώρους και μνημεία.

ζ) αα) Τα έσοδα εκ της πωλήσεως αρχαιολογικών δημοσιευμάτων, κινηματογραφικών ταινιών, φωτογραφιών, διαφανειών, δελταρίων και λοιπών απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου, εκδιδομένων ή παραγομένων υπό του ΤΑΠ ή κατ' εντολήν αυτού, ή πωλουμένων υπό του ΤΑΠ επί παρακαταθήκη.

ββ) Τα έσοδα εκ της πωλήσεως γύψινων ή εξ οιασδήποτε άλλης ύλης εκμαγείων γαλβανοπλαστικών και πάσης φύσεως μεταλλικών, κεραμεικών ως και οιουδήποτε μεγέθους άλλου είδους αντιγράφων, απομιμημάτων ή ιχνογραφικών παραστάσεων αρχαίων αντικειμένων, παραγομένων υπό του ΤΑΠ ή κατ' εντολή αυτού, ή πωλουμένων υπό του ΤΑΠ επί παρακαταθήκη.

η) Πάσα δωρεά ή κληρονομία ή κληροδότημα καταλειπόμενα εις το ΤΑΠ.

θ) Χρηματικαί ποιναί ή πρόστιμα επιβαλλόμενα κατά την κειμένην περί αρχαιοτήτων νομοθεσίαν.

"ι) Στο Τ.Α.Π. περιέχονται οι εξής πόροι του Μ.Ε.Λ.Τ.:

α) Τα έσοδα από τα εισιτήρια εισόδου στο Μουσείο.

β) Τα έσοδα από την πώληση αναπαραγωγών λαογραφικών ειδών (κεραμεικά, κεντήματα, κοσμήματα, ζωγραφικοί πίνακες, ξυλόγλυπτα κ.λπ.), διαφανειών, δισκογραφικών και άλλων εκδόσεων, καθώς και κάθε άλλου αντικειμένου, το οποίο παράγεται ή εκδίδεται από το Τ.Α.Π. ή με εντολή του.

γ) Τα έσοδα από την επιβολή τέλους κινηματογράφησης ή λήψης φωτογραφιών μέσα στο Μουσείο.

Ο καθορισμός των εσόδων γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρ. 9 του Νομ. 736/1977, μετά από γνώμη της Επιτροπής του Μ.Ε.Λ.Τ. (άρθρο 2 του από 18/22-11-1939 β.δ/τος)".(4) Άρθρο 9
Διαδικασίαι καθορισμού εσόδων


1. Τα υπό της περιπτ. δ του άρθρ. 8 του παρόντος έσοδα προκύπτουν εξ συμβάσεων μεταξύ του Δημοσίου και των υποχρέων, καταρτιζομένων κατά τας εκάστοτε δια την εκμίσθωσιν χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως αρχαιολογικών ακινήτων ισχυούσας διατάξεις.(5) 

2. Τα υπό της περιπτ. ε του άρθρ. 8 του παρόντος έσοδα και τέλη καθορίζονται δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού [και Επιστημών](1) μετά γνώμην του Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 


3. Αι ημέραι και ώραι επισκέψεως των μουσείων και αρχαιολογικών συλλογών του Κράτους, ως και των αρχαιολογικών χώρων, ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού [και Επιστημών](1)δημοσιευομένης εις την Eφημερίδα της Κυβερνήσεως(6). Δι αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού [και Επιστημών](1) μετά γνώμην του Αρχαιολογικού Συμβουλίου καθορίζονται εκάστοτε τα μουσεία, αι αρχαιολογικαί συλλογαί και οι αρχαιολογικοί χώροι, εις τα οποία η είσοδος χωρεί επ' εισητηρίω υπό του ΤΑΠ. 
Δια κοινής αποφάσεως(7) των Υπουργών Πολιτισμού [και Επιστημών](1) και Οικονομικών μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠ, ορίζονται η τιμή των εισιτηρίων, ως και κατηγορίαι προσώπων, άτινα απαλλάσσονται της καταβολής εισιτηρίου ή καταβάλλουν μειωμένην τιμήν εισιτηρίων, επίσης δε και αι ημέραι ελευθέρας επισκέψεως του κοινού. Δια κοινής αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού [και Επιστημών](1) και του Υπουργού των Οικονομικών μετά γνώμην του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ορίζονται οι τύποι των εισιτηρίων ως επίσης και εν περιπτώσει εκτυπώσεως ιδιαζούσης καλλιτεχνικής εμφανίσεως εισιτηρίων, η διαδικασία της κατ΄ εξαίρεσιν των κειμένων σχετικών διατάξεων του Δημ. Λογιστικού εκτυπώσεως αυτών, επί τω σκοπώ της επιτεύξεως της τοιαύτης εμφανίσεως. Το προϊόν των εισιτηρίων των μουσείων και αρχαιολογικών συλλογών, άτινα συντηρούνται και φυλάσσονται υπό δήμων, κοινοτήτων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, περιέχεται εις ταύτα, υποχρεούμενα να δαπανούν τούτο δια τα μουσεία και τας αρχαιολογικάς συλλογάς.

4. Η τιμή πωλήσεως των κατά την περίπτ. ζ. του άρθρ. 8 του παρόντος παραγομένων υπό του ΤΑΠ ή κατ' εντολήν του ειδών, ως και τα επί της τιμής πωλήσεως των επί παρακαταθήκη υπό του ΤΑΠ πωλουμένων ειδών εισπραττόμενα υπό του Ταμείου ποσοστά, καθορίζονται δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένων υπό του Υπουργού Πολιτισμού [και Επιστημών](1).

Κατά τον αυτόν τρόπον καθορίζονται και οι περιπτώσεις καθ' ας επιτρέπεται δωρεάν ή επί εκπτώσει διάθεσις των υπό του ΤΑΠ ή κατ' εντολήν του παραγομένων ειδών, ως και το κατά τας περιπτώσεις ποσοστόν των παρεχομένων εκπτώσεων.

5. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής εις το ΤΑΠ υπό των υποχρέων των δικαιωμάτων του Ταμείου, ταύτα βεβαιούμενα εις το αρμόδιον Δημόσιον Ταμείον κατόπιν πράξεως καταλογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, εισπράττονται κατά τας εκάστοτε ισχύουσας ουσιαστικάς και οικονομικάς διατάξεις περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων, εξαιρέσει του μέτρου της προσωπικής κρατήσεως, το οποίο λαμβάνεται μόνον δια της τηρήσεως της εις τας διατάξεις ταύτας καθοριζομένης διαδικασίας.

Τα έσοδα του ΤΑΠ εισπραττόμενα αποδίδονται εις αυτό.Άρθρο 10
Δαπάναι


1. Το ΤΑΠ προβαίνει εις δαπάνας δια την εκπλήρωσιν των εν άρθρ. 2 του παρόντος σκοπών του και ειδικότερον δια:

α) αα) Την πληρωμήν μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών και πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων εις το πάσης φύσεως προσωπικόν αυτού. 

ββ)Την καταβολήν αμοιβών ή αντιμισθίων εις τους δικηγόρους.

γγ) Την πληρωμήν αμοιβών, συγγραφέων, μεταφραστών, σελιδοποιών και πάσης εν γένει εκδοτικής φύσεως εργασίας. 
"δδ) Την καταβολήν "στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φυλακτικό προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ. των περιφερειακών του υπηρεσιών καθώς και των εποπτευομένων υπ' αυτού υπηρεσιών"(8), ποσοστού εκ της παρ' αυτών πωλήσεως των επί παρακαταθήκη πωλουμένων ειδών υπό του ΤΑΠ. Το ποσοστόν τούτο και ο τρόπος της διανομής θέλει καθορίζηται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Πολιτισμού [και Επιστημών](1) και Οικονομικών κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠ."(9)

εε) Την καταβολήν αποζημιώσεως οριζομένης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εις τους εν Αθήναις μετεκπαιδευομένους τεχνίτας και συντηρητάς των επαρχιακών Μουσείων.

β) αα) Απαλλοτριώσεις ή απ' ευθείας εξαγοράς κινητών ή ακινήτων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, προς διενέργεια ανασκαφών, διαμόρφωσιν αρχαιολογικών χώρων, ως και διαμόρφωσιν και επέκτασιν του περιβάλλοντος τα μνημεία και τα αρχαιολογικά μουσεία του Κράτους χώρου, ως και δια πάντα εν γένει αρχαιολογικόν σκοπόν.

ββ) Την καταβολήν εξόδων κατεδαφίσεως ακινήτων, απαλλοτριωσθέντων ή εξαγορασθέντων δι' αρχαιολογικούς σκοπούς.

γ) αα) Την αγοράν ή την μίσθωσιν ακινήτων προς εγκατάστασιν των γραφείων, εργαστηρίων, εκθετηρίων και λοιπόν υπηρεσιών του ΤΑΠ.

ββ) Την καταβολήν εξόδων λειτουργίας των γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών υπηρεσιών του ΤΑΠ.

γγ) Την καθαριότητα των γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών υπηρεσιών του ΤΑΠ, ως και των Μουσείων, Εφορειών Αρχαιοτήτων και Κέντρων Συντηρήσεως Αρχαιοτήτων.

δδ) Την πληρωμήν τηλεφωνικών, ταχυδρομικών και τηλεγραφικών τελών εσωτερικού και εξωτερικού του ΤΑΠ και των περιφερειακών αρχαιολογικών υπηρεσιών.

εε) Την πληρωμήν εξόδων υδρεύσεως, φωτισμού, θερμάνσεως, κενώσεως βόθρων, γραφικής ύλης, ειδών σχεδιάσεως, φωτοτυπικού υλικού, ειδών φωτογραφικού εργαστηρίου και φωτογραφήσεως, των γραφείων, υπηρεσιών και εργαστηρίων του ΤΑΠ, των Μουσείων Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Κέντρων Συντηρήσεως Αρχαιοτήτων.

δ) αα) Την αγοράν εκ του εσωτερικού ή εξωτερικού υλικών απαραιτήτων δια την κατασκευήν εκμαγείων, απομιμημάτων, αντιγράφων και εν γένει αντικειμένων προς πώλησιν ή διάθεσιν, ως και χάρτου και οιουδήποτε άλλου είδους υλικού αναγκαίου δια τα δημοσιευμένα.

ββ) Την αγοράν αυτοκινήτων, δικύκλων και λοιπών οχημάτων απαραιτήτων δια το ΤΑΠ, τα Μουσεία, τας Εφορείας Αρχαιοτήτων και τα Κέντρα Συντήρησης Αρχαιοτήτων, την συντήρησιν αυτών, την αγορά καυσίμων δια την κίνησίν των και την πληρωμήν ασφαλίστρων των υπό της ΓΔΑΑ χρησιμοποιουμένων κρατικών αυτοκινήτων.

ε) αα) Την οργάνωσιν φωτογραφικών εργαστηρίων, ως και εργαστηρίων παραγωγής εκμαγείων, αντιγράφων κλπ., τον εξοπλισμόν, την συντήρησιν, ως και την εν γένει λειτουργία αυτών.

ββ) Την οργάνωσιν βιβλιοθηκών της Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, των Μουσείων, των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Κέντρων Συντηρήσεως Αρχαιοτήτων, της Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων του ΤΑΠ, ως και τον συνεχή εμπλουτισμόν και ενημέρωσιν αυτών δι' επιστημονικών συγγραμμάτων και φωτοτυπημένων ή ξηροτυπημένων αντιγράφων.

γγ) Την οργάνωσιν και συντήρησιν εκθετηρίων πωλήσεως των υπό του ΤΑΠ, πάσης φύσεως παραγομένων ή πωλουμένων ειδών.

δδ) Την ίδρυσιν και λειτουργίαν παρά τοις Κέντροις Συντηρήσεως Αρχαιοτήτων σχολών συντηρητών και συγκολλητών προς δημιουργίαν ειδικευμένου προσωπικού τεχνιτών συντηρήσεως αρχαίων.

στ) Την εκτύπωσιν εισιτηρίων μουσείων, μνημείων και εν γένει αρχαιολογικών χώρων.

ζ) Την έκδοσιν αρχαιολογικών δημοσιευμάτων παντός είδους, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως.

η) Την προβολήν δια του ημερησίου και περιοδικού τύπου, ως και των εν γένει μέσων ενημερώσεως των υπό του ΤΑΠ πωλουμένων ειδών.

θ) αα) Την κατασκευήν και επισκευήν κτιρίων μουσείων και αρχαιολογικών συλλογών

ββ) Την κατασκευήν έργων προς πρόληψιν ζημιών και προφύλαξιν αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, ως και διαμόρφωσιν και βελτίωσιν του περιβάλλοντος αυτά χώρου.

γγ) Την οικοδόμησιν φυλακίων και λοιπών χρήσιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων εις περιοχάς μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων προς εξυπηρέτησιν των αναγκών της υπηρεσίας.

δδ) Την ανάθεσιν μελετών και την δημιουργίαν και συντήρησιν κήπων και αλσών, εντός αρχαιολογικών χώρων και πέριξ μουσείων, ως και την προστασίαν αυτών.

ι) αα) Τα έξοδα στολών και εν γένει ειδών υπηρεσιακής ενδύσεως του τακτικού και έκτακτου φυλακτικού προσωπικού των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, ως και των κλητήρων και οδηγών αυτοκινήτων του ΤΑΠ.

ββ) Την προμήθειαν και συντήρησιν ωρολογίων παρουσίας προσωπικού, ως και ωρολογίων νυκτοφυλάκων των μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και του ΤΑΠ. 
"ια) αα) Mε απόφαση του Yπουργού Πολιτισμού το T.A.Π. μπορεί να επιχορηγεί τις Yπηρεσίες του Tομέα Πολιτιστικής Kληρονομιάς για έργα και εργασίες, δραστηριότητες, προμήθειες, λειτουργικές ανάγκες, αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές τόσο του προσωπικού του Yπουργείου Πολιτισμού, που κατά νόμο βαρύνουν το T.A.Π., όσο και προσωπικού του T.A.Π. που υπηρετεί σε Yπηρεσίες του Yπουργείου Πολιτισμού. 

H διαχείριση των παραπάνω επιχορηγήσεων πραγματοποιείται από τις επιχορηγούμενες Yπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες περί λογιστικής διαχείρισης που διέπουν τη λειτουργία τους, η δε εκκαθάρισή τους διενεργείται από τις Yπηρεσίες Eντελλομένων Eξόδων του Yπουργείου Πολιτισμού. 

Oι επιχορηγούμενες Yπηρεσίες υποχρεούνται να τηρούν τα ποσά των επιχορηγήσεων σε ειδικούς έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς, να επιστρέφουν τα αδιάθετα υπόλοιπα και τραπεζικούς τόκους στο T.A.Π. με τη λήξη του οικονομικού έτους και να διαβιβάζουν τα απολογιστικά στοιχεία των απορροφήσεων των επιχορηγούμενων ποσών στις αρμόδιες Yπηρεσίες του T.A.Π.".(10) 

ββ) Την ενίσχυσιν Εφόρων και Επιμελητών Αρχαιοτήτων μετεκπαιδευομένων εις το εξωτερικόν, ώς και τέως Εφόρων Αρχαιοτήτων, εκτελούντων αρχαιολογικάς εργασίας ή αναλαμβανόντων μελέτας εις το εσωτερικόν δια λογαριασμόν της Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως. το ποσόν της ενισχύσεως καθορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Πολιτισμού [και Επιστημών](1) και Οικονομικών. 

ιβ) Την τοπογράφησιν και εκπόνησιν κτηματολογίου αρχαιολογικών κτημάτων. 

ιγ) Την κατάρτισιν αρχείου των αρχαιολογικών μνημείων, ήτοι τοπογράφησιν, απεικόνισιν, φωτογράφησιν, και βιβλιογραφικήν ενημέρωσιν αυτών. 

"2. Το Τ.Α.Π. προβαίνει στις εξής δαπάνες, προκειμένου να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των σκοπών του Μ.Ε.Λ.Τ.: 

α) Στην καταβολή της ειδικής αποζημίωσης στο φυλακτικό προσωπικό του μουσείου (μόνιμο, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή έργου), της οποίας το ύψος καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για κάθε ημέρα απασχόλησης πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα. 

β) Τα έξοδα υπηρεσιακής ένδυσης του φυλακτικού προσωπικού του μουσείου. 
γ) Στην εκτύπωση των εισιτηρίων 

δ) Στην καταβολή των εξόδων παραγωγής των εις το άρθρ. 2 εδάφ. β' του παρόντος νόμου αναφερόμενων αντικειμένων. 

ε) Στην κατασκευή, οργάνωση και συντήρηση εκθετηρίων πωλήσεως των ειδών, που παράγονται ή πωλούνται από το Τ.Α.Π."(11) 
"στ) Στην καταβολή της ειδικής αποζημίωσης στο φυλακτικό προσωπικό του Μ.Ε.Λ.Τ. - μόνιμο, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή έργου - της οποίας το ύψος καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε ημέρα απασχόλησης πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα."(12) Σημειώσεις
1. Ήδη του Πολιτισμού.

2. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 αριθμήθηκε ως παρ. 1 και η παρ. 2 προστέθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 12 του Ν. 1948/1991 (ΦΕΚ 83/A'). 

3. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του Ν.2557/1997 (ΦΕΚ 271/A'/ 24.12.1997), η περίπτωση α αριθμήθηκε ως περ. αα και προστέθηκαν οι περ. ββ, γγ και δδ.

4. Το εδάφιοι προστέθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 12 του Ν. 1948/1991 (ΦΕΚ83/Α').

5. Bλ. ήδη και άρθρο 7, παρ. 9β του N. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/A'/24.12.1997), σε "εκμίσθωση αρχαιολογικών χώρων". 

6. Ισχύει ήδη η απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α2/Φ31/ 33423/2588/5.7.2000 (ΦΕΚ 878/Β'/17.7.2000), σε "ωράριο λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων". 

7. Βλ. Υ. Α.ΥΠΠΟ/ ΓΝΟΣ/28856/12.6.1996 (ΦΕΚ 445/Β'/13.6.1996), σε "δικαίωμα εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους". 

8. Οι λέξεις εντός εισαγωγικών αντικαταστάθηκαν έτσι από τηνπαρ. 1. της Κ.Υ.Α. 24581/1989 (ΦΕΚ 436/B'), η οποία κυρώθηκε με την παρ. 59 του άρθρου 11 του Ν.1881/1990 (ΦEK 42/A'). 

9. Η περίπτωση α) δδ τίθεται όπως επανήλθε σε ισχύ μετά την περ. ε' της παρ. 8 του άρθρου 7 του 2557/1997 (ΦΕΚ 271/A'/ 24.12.1997). 10. Το εδάφ.αα της παρ. ια' τίθεται όπως  αντικαταστάθηκε με την περ. δ' της παρ. 8. του άρθρου 7 του Ν.2557/1997 (ΦΕΚ  271/A'/ 24.12.1997). 

11. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 10 αριθμείται ως παρ. 1. και η παρ. 2 προστέθηκε από την παρ. 3, άρθρ. 12 του Ν. 1948/1991 (ΦΕΚ 83/A') 

12. Η περίπτωση στ' προστέθηκε από το άρθρο 48 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88/A').

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.)
 
Ημερολόγιο