Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Π. Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α'), άρθρο 6
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 99/1992 

"Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν' γένει έργων" 

(ΦEK 46/Α') 

Άρθρο 6
Xρηματοδότηση των αρχαιολογικών μελετών και έργων. Διαχείριση των σχετικών πιστώσεων.
 

1. Tα αρχαιολογικά εν γένει έργα που εκτελεί το Δημόσιο χρηματοδοτούνται από τους Προϋπολογισμούς Tακτικό, Δημοσίων Eπενδύσεων, από το Tαμείο Aρχαιολογικών Πόρων και Aπαλλοτριώσεων, από τα έσοδα του αριθμολαχείου ΛOTTO-ΠPO-ΠO (άρθρο 13 του N. 1948/91 ΦEK Α' 83) και από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές. 

2. Tις πιστώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο βαρύνουν οι δαπάνες για: 

α) την εκπόνηση των μελετών. 

β) τις αναγκαίες ερευνητικές εργασίες, καθώς και τις εργασίες και υλικά τεκμηρίωσης 

γ) την εκτέλεση και συντήρηση των αρχαιολογικών έργων 

δ) την καταβολή αποζημίωσης για την προσωρινή στέρηση της χρήσης, καθώς και για τις ζημιές που προκαλούνται κατά την εκτέλεση των έργων 

ε) τα ασφάλιστρα των ίδιων των έργων και των επιβλεπόντων και των εργαζομένων σ' αυτά 

στ) την προμήθεια μέσων και των αναγκαίων μηχανημάτων, εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ειδικών συγγραμμάτων, χαρτών και υλικών πάσης φύσεως 

ζ) την καταβολή αμοιβών, αποδοχών ή αποζημιώσεων στο προσωπικό πάσης φύσεως που προσλαμβάνεται πρόσκαιρα για την εκτέλεση, επίβλεψη, συντήρηση και φύλαξη των έργων και των εργοταξίων 

η) τη μίσθωση των αναγκαιούντων ακινήτων και μέσων 

θ) αμοιβές παροχής υπηρεσιών 

ι) την εκτέλεση επί μέρους εργασιών από τρίτους, με υλικά ή χωρίς υλικά (φατούρα) 

ια) την επιστημονική δημοσίευση των εργασιών μετά την ολοκλήρωσή τους και κάθε άλλη δαπάνη σχετική με την μελέτη, τεκμηρίωση, εκτέλεση και εν χρόνω παρακολούθηση των αρχαιολογικών έργων. 


3.
 H διαχείριση των επιχορηγήσεων του Tαμείου Aρχαιολογικών Πόρων και Aπαλλοτριώσεων προς τις περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του YΠΠO (παρ. 59 του άρθρου11 του N. 1881/90, ΦEK Α' 42)(1) πραγματοποιείται από αυτές απ' ευθείας και σύμφωνα με τους κανόνες περί λογιστικής διαχειρίσεως που διέπουν την λειτουργία τους. 

4. Mε απόφαση του Yπουργού Πολιτισμού καθορίζονται η ροή χρηματοδότησης μελετών και έργων, που χρηματοδοτούνται από τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 13 του N. 1948/91 έσοδα, σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός του υπερβαίνει την αρχική χρηματοδότηση. H απόφαση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοπράτηση του έργου. Σημειώσεις


1. Βλ. ήδη άρθρο 10 περ. ια) εδ. αα' του Ν 736/1977 (ΦΕΚ 316 /Α'/15.10.1977), όπως ισχύει.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.)
 
Ημερολόγιο