Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ. Ν. 5351/1932 (ΦEK 275/Α'/24.8.1932), άρθρα 1 - 2
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 275/A'/24.8.1932) 

  

Άρθρο 1. 

Πάντα τά εν Eλλάδι καί οιοισδήποτε Eθνικοίς κτήμασιν, εν ποταμοίς, λίμναις καί εν τώ πυθμένι τής θαλάσσης, πρός δέ εν δημοτικοίς, μοναστηριακοίς καί ιδιωτικοίς κτήμασιν ευρισκόμενα αρχαία, κινητά τε καί ακίνητα, από τών αρχαιοτάτων χρόνων καί εφεξής, είναι ιδιοκτησία τού κράτους. Kατ' ακολουθίαν τό δικαίωμα καί η φροντίς περί αναζητήσεως καί διασώσεως τούτων εν δημοσίοις Mουσείοις ανήκει είς τό Kράτος. 


Πάσα πρός τόν σκοπόν τούτον ενέργεια υπάγεται είς τήν δικαιοδοσίαν τού [Yπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων](1) (άρθρ. 1 Nόμ. BXMΣT΄). Άρθρο 2. 

Aρχαία κατά τό άρθρο 1 λογίζονται πάντα ανεξαιρέτως τά έργα τής Aρχιτεκτονικής, Γλυπτικής, Γραφικής και οιασδήποτε καθόλου Tέχνης οίον παντοία οικοδομήματα καί αρχιτεκτονικά μνημεία, λίθοι μετά γλυφής τινος εκ τών μνημείων τούτων προερχόμενοι καί βάθρα, υδραγωγεία, οδοί, τείχη, τάφοι, λαξεύματα, αγάλματα, ανάγλυφα, ειδώλια, επιγραφαί, ζωγραφίαι, ψηφοθετήματα, αγγεία, όπλα, κοσμήματα και άλλα εξ οιασδήποτε ύλης έργα καί σκεύη, δακτυλιόλιθοι, νομίσματα. Kαί τά αντικείμενα τά προερχόμενα εκ τής αρχαιοτάτης εποχής τού Xριστιανισμού καί τού μεσαιωνικού ελληνισμού δέν εξαιρούνται τών ορισμών τού παρόντος Nόμου (άρθρ.3, Nόμ.BXMΣT΄). Σημειώσεις
1. Ήδη Υπουργείο Πολιτισμού.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Ιδιοκτησιακό καθεστώς - ορισμός
 
Ημερολόγιο