Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Α. Δ. αρ. 5/17.6.1996 (ΦΕΚ 550/Β'/9.7.1996)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/17.6.1996 

"Υποχρεώσεις αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών"

(ΦΕΚ 550/Β'/9.7.1996)

 

Άρθρο 1.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος αργυραμοιβού κλπ. - Προϋποθέσεις 

1. Η άσκηση του επαγγέλματος αργυραμοιβού, πωλητή και αγοραστή μεταχειρισμένων αντικειμένων (παλαιοπώλη) και ενεχυροδανειστή επιτρέπεται κατόπιν αδείας που χορηγείται, για μεν την περιφέρεια των Γενικών Αστυνομικών διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης από τις οικίες Διευθύνσεις Ασφαλείας, για δε την περιφέρεια των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών από την οικεία Διεύθυνση.

2. Από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι υπαίθριοι στάσιμοι αργυραμοιβοί και οι πλανόδιοι παλαιοπώλες, οι οποίοι εφοδιάζονται με την άδεια που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 "Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις" (Α' - 145) και της Κ1/2113 από 6.9.1995 (Β' - 786) απόφασης του Υφυπουργού Εμπορίου. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω επαγγελματίες διατηρούν και κατάστημα υποχρεούνται να εφοδιάζονται και με την άδεια της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η άδεια της παραγράφου 1 του παρόντος είναι προσωπική και αμεταβίβαστη και χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δεν έχουν καταδικαστεί ή δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφ. α' του Π.Δ. 180/1979 (Α'/46), καθώς και για λαθρεμπορία και για παραβάσεις του νόμου "περί αρχαιοτήτων".

β. δεν είναι οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους κάτοχοι άλλης άδειας για την άσκηση κάποιου από τα επαγγέλματα που μνημονεύονται στην παρ. 1 του παρόντος.Άρθρο 2.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1. Η απαιτούμενη κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου άδεια χορηγείται στον ενδιαφερόμενο κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται στο Τμήμα Ασφαλείας ή Αστυνομικό Τμήμα, που ασκεί καθήκοντα ασφαλείας του τόπου άσκησης του επαγγέλματός του. Στην αίτηση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς του, το είδος του ασκούμενου επαγγέλματος και η διεύθυνση λειτουργίας του καταστήματος.

2. Με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.

γ. Αντίγραφο Ποινικού μητρώου "δικαστικής χρήσης", του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του. Το ανωτέρω δικαιολογητικό εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και διαβιβάζεται στην αστυνομική αρχή υποβολής των λοιπών δικαιολογητικών, μέσω της αρμόδιας δικαστικής αρχής.

δ. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, που έχει εκδοθεί τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής του, από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα αναφερόμενα στο εδαφ. α' της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας αδικήματα.

ε. Βεβαίωση της οικίας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος (άρθρο 13 Ν. 4045/1960, σε συνδυασμό με άρθρο 29 Ν. 1642/1986).

στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 ότι δεν συντρέχει το κώλυμα που αναφέρεται στο εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας.

ζ. Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα (τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο νόμιμα θεωρημένο).Άρθρο 3.
Τηρούμενα στοιχεία

1. Οι κάτοχοι αδειών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται να τηρούν ενιαίο βιβλίο, στο οποίο καταχωρίζονται κατ' αύξοντα αριθμό και με ευθύνη των ίδιων τα στοιχεία που αφορούν τις γενόμενες αγοραπωλησίες ή ενεχυριάσεις.

2. Ειδικότερα:

α. Στην αριστερή σελίδα του βιβλίου καταχωρίζονται τα ακόλουθα:


1. Αύξων αριθμός εγγραφής.
2. Είδος συναλλαγής (αγορά ή ενεχυρίαση)
3. Χρονολογία αγοράς ή ενεχυρίασης.
4. Πλήρη στοιχεία ταυτότητας αντισυμβαλλομένου.
5. Ακριβής περιγραφή των αντικειμένων (μάρκα, μοντέλο, αριθμός, σειρά κλπ) και προκειμένου για κοσμήματα του είδους αυτών, η περιεκτικότητα σε καράτια και το βάρος τους σε γραμμάρια.
6. Υπογραφή πωλητή ή ενεχυριαστή.


β. Στη δεξιά σελίδα του βιβλίου καταχωρίζονται τα στοιχεία που αφορούν την περαιτέρω διάθεση των αντικειμένων (πώληση, απόδοση ενεχύρου κλπ), ως εξής:


1. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του συμβαλλομένου.
2. Χρονολογία.
3. Υπογραφή αγοραστή ή ενεχυριαστή.


3. Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου του παρόντος αίρεται στην περίπτωση που ο επαγγελματίας τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (Η/Υ), από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίζονται σ' αυτό. Στην περίπτωση αυτή, μετά από κάθε συναλλαγή εκτυπώνεται παραστατικό, το οποίο περιέχει τα στοιχεία του εδαφίου α' της παρ. 2 του παρόντος και υπογράφεται από τον αντισυμβαλλόμενο. Τα τελικά παραστατικά ταξινομούνται κατ' αύξοντα αριθμό και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο (DOSSIER). Κάθε συναλλαγή που αφορά την περαιτέρω διάθεση του αντικειμένου καταχωρίζεται σε νέο παραστατικό, που περιλαμβάνει τα στοιχεία του εδαφίου β' της παρ. 2 του παρόντος και υπογράφεται από τον αντισυμβαλλόμενο. Το παραστατικό αυτό επισυνάπτεται στο παραστατικό της αρχικής πράξης συναλλαγής και φέρει τον ίδιο με το τελευταίο αύξοντα αριθμό.

4. Οι κάτοχοι αδειών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται να τηρούν διπλότυπο έντυπο, στο οποίο καταχωρίζονται κατ' αύξοντα αριθμό και με ευθύνη των ιδίων τα στοιχεία της παρ. 2 του παρόντος. Μετά την καταχώρηση κάθε αγοράς, το απόκομμα παραδίδεται στον πωλητή, ενώ το στέλεχος φυλάσσεται από τον κάτοχο της άδειας.

5. Το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω βιβλίο και το διπλότυπο έντυπο θεωρούνται από την οικεία αστυνομική αρχή για το κανονικό των σελίδων, οι οποίες και αριθμούνται. Απαγορεύεται η καταστροφή ή η αλλοίωση του ως άνω βιβλίου και διπλότυπου εντύπου, καθώς και των παραστατικών της παρ. 3 του παρόντος.Άρθρο 4.
Υποχρεώσεις κατόχων αδειών

1. Οι κάτοχοι αδειών της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται όπως:

α. Παραδίδουν την άδεια, σε περίπτωση παύσης των εργασιών της επιχείρησής τους ή μεταβίβασης αυτής, στην αστυνομική αρχή που υπέβαλαν τα δικαιολογητική για την έκδοσή της, προκειμένου να ακυρωθεί, και ενημερώνουν την ίδια αρχή, σε περίπτωση μεταβίβασης, για το νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος οφείλει να εφοδιασθεί με άδεια σύμφωνα με τις διατυπώσεις της παρούσας. 

β.  Διατηρούν τα αγορασθέντα αντικείμενα εντός του καταστήματος τουλάχιστον για (1) μήνα από την ημερομηνία αγοράς και αναρτούν σ' αυτά πινακίδα με τον αύξοντα αριθμό καταχώρησής τους στο οικείο βιβλίο ή ηλεκτρονικό αρχείο, ώστε να προσδιορίζονται ευχερώς εντός του καταστήματος.

2. Οι κάτοχοι αδειών της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως την κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή, σε περίπτωση που έχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα προσκομιζόμενα σε αυτούς αντικείμενα δεν κατέχονται νόμιμα ή το πρόσωπο που προσκομίζει αυτά είναι κάτω των 18 ετών ή κατέχει πλαστά έγγραφα αποδεικτικά της ταυτότητάς του.Άρθρο 5.
Υποχρεώσεις ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων, κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών.

1. Όσοι επαγγελματίες (χρυσοχόοι, ωρολογοποιοί, πλασιέ κλπ) ασχολούνται παράλληλα και με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων, κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών, έχουν τις υποχρεώσεις των  παρ. 1 - 3 και 5 του άρθρου 3 και του εδαφ. β' της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Απαγορεύεται η αγορά των ανωτέρω αντικειμένων από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.Άρθρο 6.
Προσφυγή


1. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτημα για χορήγηση της άδειας της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας επιτρέπεται άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, προκειμένου περί αποφάσεων που εκδίδονται από τις Διευθύνσεις Ασφαλείας και ενώπιον του οικείου Επιθεωρητή Αστυνομίας προκειμένου περί αποφάσεων που εκδίδονται από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις.

2.  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 134 του Π.Δ. 141/1991, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 38/1994.Άρθρο 7.
Χρόνος ισχύος - Ανάκληση αδειών

1. Η άδεια της παρ. 1. του άρθρου 1 της παρούσας ισχύει για πέντε (5) χρόνια από την έκδοσή της.

2. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου ανακαλείται, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 134 του Π. Δ. 141/1991 και στην περίπτωση που ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του κατόχου αυτής για κάποιο από τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παρ. 3 του άρθρου 1της παρούσας αδικήματα.Άρθρο 8.
Ποινικές κυρώσεις

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του N. 1481/1984, εφ' όσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.Άρθρο 9.
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι ασκούν κάποιο από τα επαγγέλματα της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, χωρίς την προβλεπόμενη στο ίδιο άρθρο άδεια, οφείλουν να εφοδιαστούν με αυτή, εντός δυο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Αστυνομικής Διάταξης.Άρθρο 10.
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη Αστυνομική Διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο. 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Εμπορία
 
Ημερολόγιο