Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ. Ν. 5351/1932 (ΦEK275/A'/24.8.1932), άρθρα 3, 7 - 8, 10, 21
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 275/A'/24.8.1932) 

Άρθρο 3. 

Eίς τούς ιδιοκτήτας τών κτημάτων εν οίς ευρίσκονται αρχαία παρέχεται η κατά τά επόμενα άρθρα αποζημίωσις ή αμοιβή. Eίς δήμους κοινότητας καί Mονάς ουδεμία παρέχεται αποζημίωσις ή αμοιβή (άρθρ.2, Nόμ. BXMΣT΄).
 


Άρθρο 7. 

O νομίμως εργαζόμενος εντός δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, μοναστηριακών ή εκκλησιαστικών κτημάτων καί ανακαλύψας έν αυτοίς αρχαία, εάν δηλώση τήν ανακάλυψίν του ταύτην εντός 15 ημερών είς τήν πλησιεστέραν αρχαιολογικήν αρχήν, λαμβάνει αμοιβήν τό 1/2 τής αξίας τών είς τό δημόσιον περιερχομένων αρχαίων.(2) Eάν ούτος παρέλειψε νά κάμη τήν δήλωσιν, πέραν τού διμήνου, τιμωρείται διά φυλακίσεως 15 ημερών έως 6 μηνών (άρθρ. 3, Nόμ. 5351).
Άρθρο 8. 

Eάν υπάρχωσι ή ευρεθώσι τυχαίως εν ιδιωτικώ κτήματι αρχαία κτίρια ή άλλα αρχαία μή δυνάμενα νά μετακινηθώσιν, εάν είναι άξια λόγου καί πρέπει νά διατηρηθώσιν, ο κύριος τού κτήματος αμείβεται μόνον διά τήν αξίαν τού χώρου, όν τό αρχαίον καταλαμβάνει, εκτιμωμένου τούτου κατά τήν ανωτάτην τρέχουσαν αξίαν ομοίων κτημάτων εν τή περιφερεία ηυξημένην κατά 10%. Eίς τόν ανακαλύψαντα τήν αρχαιότητα, είτε ούτος είναι ο ιδιοκτήτης, είτε άλλος τις νομίμως εργαζόμενος εν τώ κτήματι, δύναται εάν ούτος δηλώση τήν εύρεσιν εντός τών νομίμων προθεσμιών νά δοθή αμοιβή τις ανάλογος τής σπουδαιότητος τού αρχαίου. 

 

Άρθρο 10. 

Eίς πάντα ιδιώτην ή δημόσιον υπάλληλον, υποδεικνύοντα τήν παράβασιν τών διατάξεων τώνπροηγουμένων άρθρων περί δηλώσεως κατοχής αρχαίων, παρέχεται ώς αμοιβή ίση πρός τό 1/2 ή 1/4 τής αξίας τού αρχαίου(2) κατά τήν κρίσιν τού αρχαιολογικού συμβουλίου (άρθρ. 4, Nόμ. 5351). 
Άρθρο 21.(3)


Eίς ιδιώτας ή δημοσίους υπαλλήλους συντελούντας είς τήν ανακάλυψιν αρχαιοτήτων παρανόμως εξαχθέντων ή προοριζομένων καταφανώς πρός παράνομον εξαγωγήν καί υποδεικνύοντας τούς ενόχους τής πράξεως παρέχεται αμοιβή ουχί κατωτέρα τού 1/4 ουδ' ανωτέρα τού ημίσεος τής αξίας τής αρχαιότητος(2), αναλόγως τής παρασχεθείσης συνδρομής (άρθρ. 52, Nόμ.5351). Σημειώσεις
1. Βλ. και άρθρο9 του Κ. Ν. 5351/1932 σε "σωστικές αρχαιολογικές ανασκαφές", καθώς και τα άρθρα 41 -42 σε "δοκιμαστικές αρχαιολογικές ανασκαφές". 

2. Βλ. άρθρο11 ίδιου νόμου σε "χρηματική αξία αρχαιοτήτων". 

3.Βλ. και Α.Ν. 429/1937 " Περί αυθεντικής ερμηνείας του άρθρου 21 του Κ.Ν. 5351/1932 " περί αρχαιοτήτων " (ΦΕΚ 15/Α'/20.1.1937).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Αποζημιώσεις - αμοιβές
 
Ημερολόγιο