Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ε. Ε. ΥΠΠΟ/ΔΑΜΔ/Φ.800/35237/17.7.1995

Ερμηνευτική Εγκύκλιος ΥΠΠΟ/ΔΑΜΔ/Φ.800/35237/17.7.1995 

Θέμα: Άρθρο 52 του K. Ν. 5351/1932 

1. Επειδή προφανώς, όπως προκύπτει από διάφορα ερωτήματα, επικρατεί κάποια σύγχυσις ως προς το τι ισχύει σχετικά με το άρθρο 52 του Κωδ. Ν.5351/1932 "περί αρχαιοτήτων", θεωρούμε χρήσιμο να δώσουμε ορισμένες εξηγήσεις. 

2. Το άρθρο 15 του Ν. 2447/1921 περιελήφθη ως άρθρο 52 στον κωδικοποιημένο νόμο 5351/1932 "περί αρχαιοτήτων" (ΦΕΚ Α' 275). 

3. Με το άρθρο 14 του ΝΔ 216/1943 (ΦΕΚ Α' 161), το θέμα που ρύθμιζε το άρθρο 52 του Κ.Ν. 5351/1932 ρυθμίστηκε εκ νέου, με ορισμένες διαφορές. Δηλ. η φράση "εκκλησιών ή άλλων καλλιτεχνικών και ιστορικών μνημείων και οικοδομημάτων παλαιοτέρων του 1830" έγινε "αρχαίων, βυζαντινών, μεσαιωνικών, ιστορικών μνημείων και οικοδομημάτων παλαιοτέρων του 1830" (αρ.14). Επίσης προσετέθη ότι η επισκευή κλπ όσων κτιρίων δεν ανήκουν σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, γίνεται μόνον "δια της υπηρεσίας Αναστηλώσεως προτάσει του Διευθυντού αυτής" (άρ. 14) [και ήδη δια της κατά περίπτωσιν αρμοδίας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, βλ. ΠΔ 941/1977, ΠΔ 16/1980, ΠΔ 263/1987, α. 58 του Ν.1958/1991, ΠΔ 99/1992].Τέλος έγιναν αυστηρότερα τα πρόστιμα (20.000 - 250.000 δρχ. έναντι 500 - 1000 δρχ.) και η φυλάκισις (μέχρι 4 ετών έναντι3 μηνών). Επίσης η κύρηξις ή όχι των μνημείων δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεσι γιατην ποινική δίωξη των παραβατών του άρθρου 52 (δηλ. του άρθρου 14 του ΝΔ 216/43). 

4. Το ΝΔ 216/1943, ως κατοχικός νόμος, διατηρήθηκε σε ισχύ με την ΠΥΣ 297/1946 (ΦΕΚ Α' 184) και ναι μεν στο κείμενό του δεν αναφέρεται ότι το άρθρο 14 αντικαθιστά το άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932, πλην όμως αυτό γίνεται σιωπηρώς, διότι στο άρθρο 17 υπάρχει η διάταξις "ωσαύτως καταργείται πάσα άλλη διάταξις αντικειμένη προς τον παρόνταΝόμον". 

5. Η μη ρητή αντικατάστασις του άρθρου 52 φαίνεται ότι συνέτεινε να θεωρηθή ότι τα δύο άρθρα, αν και ρυθμίζουν το ίδιο θέμα, ισχύουν εκ παραλλήλου. Έτσι ο Ν. 1469/ 1950 παραπέμπει στο άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932, και στο άρθρο 32 § 5 του Ν. 1337/1983 λέγεται ότι αντικαθίστανται τα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 52, ενώ στην ουσίααντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 14 του ΝΔ 216/1943, οι οποίες τα είχαν ήδη αντικαταστήσει. Σιωπηρές τροποποιήσεις έχουν επέλθει και με άλλες νεώτερες διατάξεις (π.χ. ΠΔ 941, Ν. 1958/1991 και ΠΔ 99/1992). 

6. Προς άρσι λοιπόν της συγχύσεως σας στέλνομε μια διορθωτική κωδικοποίηση του άρθρου 52 του ΚΝ 5351/1932 όπως ισχύει σήμερα, συνιστούμε δε οσάκις το επικαλείσθε σε έγγραφα, μηνυτήριες αναφορές κ.λ.π. να γράφετε "το άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του ΝΔ 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 και ισχύει". 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Διατήρηση - συντήρηση
 
Ημερολόγιο