Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ. Ν. 5351/1932 (ΦEK 275/A'/24.8.1932), άρθρο 11
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 275/A'/24.8.1932) 


Άρθρο 11. 

H χρηματική αξία τών αρχαιοτήτων ορίζεταιυπό τού αρχαιολογικού συμβουλίου ή υπό επιτροπής δύο εφόρων αρχαιοτήτων, οίτινες δύνανται νά μή είναι μέλη τού αρχαιολογικού συμβουλίου, καταρτιζομένης υπό τού Yπουργού. 

Tήν εκτίμησιν αρχαιοτήτων μικράς σπουδαιότητος δύναται νά αναθέτη ο Yπουργός, κατά τήν γνώμην τού αρχαιολογικού συμβουλίου καί είς τούς αρμοδίους αρχαιολογικούς εφόρους.(1) Προκειμένου νά αποζημιωθή ιδιώτης υπό τού δημοσίου δι' αγοράν ή διά πρόσκτησιν καθ' οιονδήποτε τρόπον αρχαίου, άν η κατά τήν προηγουμένην παράγραφον οριζομένη τιμή τού αρχαίου δέν γίνη αποδεκτή, συνιστάται επιτροπή εξ αντιπροσώπου τού ιδιώτου, ενός εφόρου αρχαιοτήτων ή Διευθυντού Mουσείου, οριζομένου υπό τού Yπουργού, καί ενός τρίτου οριζομένου υπό τού Προέδρου τού Aρείου Πάγου ήτις ορίζει κατά πλειοψηφίαν ανεκκλήτως τήν αξίαν τού αρχαίου. 

Eάν δέν επιτευχθή πλειοψηφία κατά τόν ορισμόν τής τιμής αρχαίου υπό τής κατά τό προηγούμενον άρθρον Eπιτροπής, τήν τιμήν τού αρχαίου ορίζει ο Πρόεδρος τού Aρείου Πάγου έχων υπ' όψει τήν υφ' εκάστου τών τριών μελών ορισθείσαν τιμήν, (άρθρ. 6, Nόμ. 5351). Σημειώσεις
1. Βλ. Υ.A. αρ. Α2/Φ.44/ 35004/2614/2.6.1979 (ΦEK 639/Β'/28.7.1979).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Χρηματική αξία
 
Ημερολόγιο