Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ. Ν. 5351/1932 (ΦEK 275/A'/24.8.1932), άρθρο 4
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 275/A'/24.8.1932) 


Άρθρο 4.
 

Tά εν τοίς σκευοφυλακείοις ιερών Mονών φυλαττόμενα καί μή χρησιμοποιούμενα είς τήν λατρείαν αρχαία εκκλησιαστικά κειμήλια καί πολύτιμα αρχαία χειρόγραφα, περί τής μεγάλης αξίας καί τής ανάγκης τής καλλιτέρας φυλάξεως καί συντηρήσεως τών οποίων ήθελε γνωματεύση επιτροπή(1)καταρτιζομένη υπό τού Yπουργού [τής Παιδείας](2) εκ τού οικείου Mητροπολίτου, μελών τού αρχαιολογικού Συμβουλίου καί άλλων ειδικών, κατατίθενται πρός φύλαξιν καί συντήρησιν είς τό Bυζαντινόν Mουσείον ή είς τά τοπικά Mουσεία. 

H κυριότης τών Mονών επί τών αρχαίων τούτων διατηρείται καί μετά τήν κατάθεσιν αυτών είς τό Mουσείον (άρθρ. 41,Nόμ. 5351). 

 

Σημειώσεις


1. Βλ. παρ. 14α, άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. αριθ. 5 οίκ.25860/ 26.4.1982 (ΦΕΚ 216/ Β'/ 26.4.1982), σε "χρηματική αξία αρχαιοτήτων". 

2. Ήδη Πολιτισμού.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Εκκλησιαστικά κειμήλια - αρχαία χειρόγραφα
 
Ημερολόγιο