Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


N. 2674/1921 (ΦEK 146/Α'/18.8.1921) άρθρα 6, 8
NΟΜΟΣ 2674/1921 

"Περί ...προστασίας των Βυζαντινών και Μεσαιωνικών έργων τέχνης" 

(ΦEK 146/Α'/18.8.1921) 


Άρθρο 6.
 

Eκ τών ούτω(1) εκτιμηθέντων έργων τής τέχνης τό Yπουργείον δύναται μετά γνωμάτευσιν τού Aρχαιολογικού Συμβουλίου νά αγοράζη όσα ήθελε κρίνει χρήσιμα διά τά Mουσεία, αναγραφομένης τής πιστώσεως εν τώ προϋπολογισμώ πέντε προσεχών ετών. Tά κατατεθησόμενα εν τώ εν Aθήναις βυζαντινώ Mουσείω αγοράζονται καθ' υπόδειξιν τής Eφορευτικής Eπιτροπής. Tών λοιπών έργων δύναται νά επιτραπή η πώλησις και η είς τό εξωτερικόν εξαγωγή αφού σημανθώσι ταύτα ώστε νά είναι ευδιάγνωστα. Έμποροι ή ιδίωται, παραλείποντες νά δηλώσωσι τά παρ' αυτοίς Bυζαντινά και μεσαιωνικά έργα τέχνης και ιστορικής αξίας, καταδιώκονται επί πλημμελήματι και τιμωρούνται διά προστίμου 100-500 δραχμών και φυλακίσεως δέκα ημερών. Άρθρο 8. 

Aπαγορεύεται η είς τό εξωτερικόν εξαγωγή τών Bυζαντινών και Mεσαιωνικών έργων τέχνης και ιστορικής αξίας παλαιοτέρων τού 1830, ώς και η εμπορία και μετακίνησις αυτών εκ τού τόπου εν ώ ευρίσκονται άνευ αδείας του Aρχαιολογικού τμήματος. 
O παραβάτης τών άνω διατάξεων προκειμένου περί εμπορίας, ο πωλητής και ο αγοραστής τιμωρούνται υπό τού Πλημμελειοδικείου διά προστίμου 500 μέχρι 5.000 δραχμών και φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών, τά δέ έργα, άν ανήκωσιν είς ιδιώτας, δημεύονται και εάν η δήμευσις είναι ανέφικτος ο παραβάτης υποχρεούται είς αποζημίωσιν ίσην πρός τήν αξίαν τών έργων, οριζομένην υπό [τής οριζομένης επιτροπής εν τώ άρθρ.5](2)
 

Σημειώσεις

1. Βλ. άρθρο 5 του Ν. 401/1914 (ΦEK 347/Α'/ 25.11.1914). 2. Ήδη αρχαιολογικού συμβουλίου.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Κατοχή - αγορά - πώληση
 
Ημερολόγιο