Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Υ. Α. αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/28856/12.6.1996 (ΦΕΚ 445/Β'/ 13.6.1996)
Υπουργική Απόφαση αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/28856/12.6.1996 

"Δικαίωμα εισόδου σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχ/κούς Χώρους." 

(ΦΕΚ 445/Β'/13.6.1996) 


1. 
Για την είσοδο στα Μουσεία, Αρχαιολογικούς Χώρους, αρχαιολογικές συλλογές και μνημεία, καταβάλλεται από όλους ανεξαιρέτως τους επισκέπτες το προβλεπόμενο εισιτήριο(1), καθόλες τις ημέρες του έτους, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται κατωτέρω. 

2. Καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου σε όλους τους επισκέπτες οι Κυριακές κατά το πεντάμηνο 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, οι επίσημες αργίες του Κράτους, η 6η Μαρτίου (μνήμη Μελίνας Μερκούρη), η 18η Απριλίου (Διεθνής ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής ημέρα Μουσείων), η 5η Ιουνίου (Παγκόσμιος ημέρα Περιβάλλοντος), το Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου κάθε έτους). 

Με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να ορίζει συγκεκριμένη ημέρα ελεύθερης εισόδου.

3. Καθορίζεται "μειωμένο εισιτήριο", η τιμή του οποίου ανέρχεται στο 50% της εκάστοτε εγκεκριμένης τιμής, στρογγυλοποιούμενη προς τα άνω στις 100 δρχ. 


4. 
Για την είσοδο στα Μουσεία και Χώρους όσοι από τους επισκέπτες δικαιούνται να καταβάλλουν μειωμένο εισιτήριο ή απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή οφείλουν να επιδεικνύουν το, κατά περίπτωση, προβλεπόμενο αποδεικτικό στοιχείο.(2) 

5. Απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου οι κατωτέρω:

α) Όλοι οι νέοι μέχρι ηλικίας 18 ετών με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ηλικίας τους.

β) Οι φοιτητές και σπουδαστές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ή ισοτίμων σχολών χωρών της Ε.Ε. με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. 

γ) Φοιτητές κλασικών σπουδών ή Σχολών Καλών Τεχνών εκτός Χωρών Ε.Ε. με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Λοιποί φοιτητές και σπουδαστές των χωρών αυτών καταβάλλουν μειωμένο εισιτήριο. 

δ) Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας.

ε) Οι υπάλληλοι του ΥΠΠΟ και του ΤΑΠ με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

στ) Κάτοχος ειδικής ταυτότητας μέλους ICOM+ICOMOS με την επίδειξη αυτής.

ζ) Ξεναγοί με την επίδειξη ταυτότητας ΕΟΤ.

η) Δημοσιογράφοι με την επίδειξη ταυτότητας ΕΣΥΕΑ.

θ) Οι κάτοχοι δελτίου ελεύθερης εισόδου.

Οι ταυτότητες πρέπει να είναι σε ισχύ.

6. Μειωμένο εισιτήριο καταβάλουν πλην των παραπάνω αναφερομένων στην παρ. 5 περ. γ, οι πολίτες κρατών - μελών της Ε.Ε. άνω των 65 ετών, με επίδειξη ειδικής κάρτας εισόδου.

7. Δικαιούνται να αποκτήσουν "ΔΕΛΤΙΟ Ελεύθερης Εισόδου" τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης οι:

α) Ακαδημαϊκοί

β) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί Γ'βάθμιας, Β'βάθμιας και Α'βάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Πτυχιούχοι Αρχαιολογικών και Ιστορικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών Χωρών της Ε.Ε.

δ) Διευθυντές και μέλη Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα.

ε) Τα μέλη του ΚΑΣ, του Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων.

στ) Τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΑΠ.

ζ) Τα μέλη του Δ.Σ. της Αρχαιολογικής Εταιρείας.

η) Καλλιτέχνες μέλη του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου.

θ) Συντηρητές αρχαιοτήτων, Πτυχιούχοι Σχολών Συντήρησης.

ι) Πολύτεκνοι γονείς.

8. Άδεια εισόδου με μειωμένο εισιτήριο είναι δυνατόν να χορηγηθεί σε ομάδες πολιτών που επιθυμούν να επισκεφθούν τους χώρους και μνημεία για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη της οικονομικής διευκόλυνσης της πολιτείας για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΠΟ, χορηγείται άδεια ελεύθερης εισόδου σε άτομα ή ομάδες για ειδικούς λόγους για μια επίσκεψη σε συγκεκριμένους χώρους και συγκεκριμένη ημερομηνία.

Κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση παύει να ισχύει. Σημειώσεις

1. Βλ. άρθρο 8, παρ. ς' και άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 736/ 1977 (ΦΕΚ 316/Α'/ 15.10.1977). 

2. Η αρμοδιότητα χορήγησης αδείας ελευθέρας επισκέψεως μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, έχει μεταβιβασθεί στους προϊσταμένους των αρμοδίων περιφερειακών και ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού με το άρθρο 1 περ. Α' εδ. 16 του ΠΔ 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α'/ 16.1.1980).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Δικαίωμα εισόδου σε μουσεία
 
Ημερολόγιο