Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Θεσμικό πλαίσιο και στόχοι της Αναγνώρισης – Πιστοποίησης Μουσείων

Το 2002 θεσπίσθηκε για πρώτη φορά, με ενιαίο και συστηματικό τρόπο, ένα πλέγμα ρυθμίσεων που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία του συνόλου των μουσείων της επικράτειας, κρατικών και μη (άρθρο 45 του Ν. 3028/2002).

Σε εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων και σύμφωνα με το διεθνές παράδειγμα της μουσειακής θεωρίας και πράξης, θεσμοθετήθηκε το 2011 σύστημα Αναγνώρισης των Ελληνικών Μουσείων που δεν ανήκουν στο Δημόσιο, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών και συνδέεται άρρηκτα με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη χάραξη της κρατικής μουσειακής πολιτικής (Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/30-09-2011).Σημειώνεται ότι η διαδικασία της αναγνώρισης είναι προαιρετική για τα μουσεία που δεν ανήκουν στο Δημόσιο (Ν. 3028/2002, άρθρο 45 παρ.3, ΦΕΚ 153/Α΄/28-06-2002), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει τρία έτη συνεχούς λειτουργίας. Αντιθέτως, τα λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 3028/2002 μουσεία, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο, λογίζονται ως αναγνωρισμένα και οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ τη λεγόμενη «έκθεση προσαρμογής», δια της οποίας τεκμηριώνεται η προσαρμογή τους στις ρυθμίσεις του άρθρου 45 του Ν. 3028/2002 και των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται σε αυτό (Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/30-09-2011, άρθρο 14). 

Κατά την αναγνώριση αποτυπώνεται, εξετάζεται και αξιολογείται η συμμόρφωση του μουσείου ως προς το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, τα διεθνή πρότυπα και την επιστημονική δεοντολογία. Εξετάζεται το νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οργανωσιακή δομή και η στελέχωση του μουσείου, η οικονομική του βιωσιμότητα, οι κτηριακές υποδομές και η ασφάλεια, ζητήματα συγκρότησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και συντήρησης των συλλογών, η ερμηνευτική πολιτική και τέλος οι δραστηριότητες του μουσείου και οι υπηρεσίες που αυτό παρέχει προς το κοινό. Μέσα από τη συμπλήρωση αναλυτικών εντύπων, αλλά και την επιτόπια αυτοψία, πραγματοποιείται μια «ακτινογραφία» του συνόλου των λειτουργιών του μουσειακού οργανισμού. Σε όσα μουσεία πληρούν τις προδιαγραφές, απονέμεται ο τίτλος του «Αναγνωρισμένου από το κράτος Μουσείου».

Το 2020, με το άρθρο 48 παρ. 3 του Ν. 4761/2020 (ΦΕΚ 248/τ.Α′/13-12-2020), θεσμοθετήθηκε η πιστοποίηση των μουσείων που ιδρύονται και λειτουργούν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου θα καθορίζει τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των μουσείων του ΥΠΠΟΑ, τη διάρκεια και την ανανέωση αυτής. Θα εξειδικεύει επίσης τις μελέτες, τα πιστοποιητικά και τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται, καθώς και τη δημοσιότητα που λαμβάνει η πιστοποίηση, η οποία θα είναι υποχρεωτική.


 «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ»

  • Ν. 3028_2002, άρθρο 45 «Μουσεία» (ΦΕΚ 153/Α΄/28-06-2002)
  • «Ίδρυση και αναγνώριση μουσείων κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 45» (ΦΕΚ 2385/ Β΄ /26-10-2011)
  • Ν. 4761_2020, άρθρο 48 «Μουσεία – Μακρόχρονη εξαγωγή αντικειμένων συλλογών μουσείων – Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 3028/2002» και άρθρο 65 «Μεταβατική διάταξη για μουσεία – Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 3028/2002» (ΦΕΚ 248/Α΄/13-12-2020)

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ»

  • Διάγραμμα διαδικασίας αναγνώρισης
  • Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας αναγνώρισης
  • Έντυπο προελέγχου αναγνώρισης
  • Έντυπο ελέγχου αναγνώρισης
  • Έκθεση προσαρμογής

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

Έλενα Γλύτση, Τ. 2103321763, ΔΑΜΕΕΠ

Μαρία Ζαχαράκη, Τ. 2105219083,-84,-86, ΔΙΝΕΠΟΚ

Ευαγγελία Καρανικόλα, Τ. 2108201725, ΔΕΑΦΜΣΠ

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Μουσεία

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 5, 106 77, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3321710
email: anagnorisi@culture.gr

Εκδηλώσεις:

Έτος:

2018

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Πολιτιστική Κληρονομιά, Σύγχρονος Πολιτισμός
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις