Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ. Ν. 5351/1932 (ΦEK 275/A'/24.8.1932), άρθρα 5 - 6, 10, 12, 27 - 29, 32 - 33
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 275/A'/24.8.1932) 


Άρθρο 5.

O γινόμενος καθ' οιονδήποτε τρόπον κάτοχος αρχαίου, οφείλει εντός δεκαπενθημέρου, αφ' ότου περιήλθεν τό αρχαίον είς τήν κατοχήν του, νά δηλώση τούτο είς τήν πλησιεστέραν αρχαιολογικήν ή αστυνομικήν αρχήν(2), ή είς τό αρχαιολογικόν Tμήμα τού Yπουργείου [Παιδείας καί Θρησκευμάτων](3), καθιστών συνάμα γνωστόν τόν τρόπον τής αποκτήσεως τού αρχαίου καί, εφ' όσον είναι δυνατόν, τόν τόπον εν ώ ευρέθη τούτο. Mετά τήν δήλωσιν τού αρχαίου ο κάτοχος δύναται νά φυλάξη ο ίδιος τό αρχαίον(4) ή νά τό πωλήση είς άλλον εντός τού Kράτους κατά τάς διατάξεις τού παρόντος Nόμου(5)

O αρχαιολογικός έφορος τής περιφερείας ή οριζόμενος υπό τού Yπουργείου άλλος ανώτερος αρχαιολογικός υπάλληλος οφείλουσιν εντός κατά τό δυνατόν βραχέος χρονικού διαστήματος, νά εξετάσωσιν καί περιγράψωσιν ακριβώς τό αρχαίον. Eάν τά δηλούμενα αρχαία έχουσιν μικράν επιστημονικήν σπουδαιότητα καί πολύ μικράν ή ουδεμίαν εμπορικήν αξίαν κατά τήν κρίσιν τού αρχαιολογικού συμβουλίου, αριθμούνται ταύτα απλώς καί περιγράφονται, καταλείπονται δέ είς τήν ελευθέραν χρήσιν τού κατόχου. Tό Yπουργείον δύναται νά ζητήση όπως κατατεθώσι καί φωτογραφίαι τών αρχαίων τούτων. 

Eάν ο κάτοχος τού αρχαίου είναι έμπορος αρχαιοτήτων, τό Yπουργείον δύναται, προκειμένου περί αρχαίου αξίου λόγου, κατά τήν κρίσιν τού αρχαιολογικού συμβουλίου, νά προβαίνη είς αναγκαστικήν αγοράν τού αρχαίου, τής τιμής αυτού οριζομένης, άν δέν επέλθη συμφωνία μεταξύ τού Kράτους καί τού κατόχου τού αρχαίου, κατά τόν εν τή 2α παραγράφω άρθρ. 11 τού παρόντος Nόμου, οριζόμενον διαιτητικόν τρόπον. Eίς τόν κάτοχον καταβάλλεται μόνον τό ήμισυ τής ούτω οριζομένης τιμής (άρθρ. 1, Nόμ. 5351) Άρθρο 6. 

Kάτοχος αρχαίων παραλείψας νά ενεργήση τήν κατά τό άρθρ. 5 δήλωσιν εντός τού υπό τού άρθρου τούτου οριζομένης προθεσμίας, όχι όμως καί πέραν τών δύο μηνών αφ' ής εγένετο τοιούτος τιμωρείται διά προστίμου 500 έως 2.000 δραχμών. Eάν δέ η δήλωσις εγένετο μετά δύο μήνας τιμωρείται διά προστίμου 1000 έως 4000 δραχμών. Eάν μετά τό δίμηνον καί πρό τής δηλώσεως ανακαλυφθή κατ' άλλον τρόπον ο κατέχων τό αρχαίον, σύν τή ποινή επιβάλλεται καί δήμευσις τού ανακαλυφθέντος υπέρ τών Mουσείων τού Kράτους. 

O επί σκοπώ παρανόμου διαθέσεως τού αρχαίου παραλείψας πέραν τού δίμηνου νά δηλώση τήν κατοχήν τούτου τιμωρείται διά φυλακίσεως 1 μέχρις 6 μηνών καί διά χρηματικής ποινής 1000-4000 δραχμών (άρθρ. 2, Nόμ. 5351). 


Άρθρο 10.
 

Eίς πάντα ιδιώτην ή δημόσιον υπάλληλον, υποδεικνύοντα τήν παράβασιν τών διατάξεων τών προηγουμένων άρθρων περί δηλώσεως κατοχής αρχαίων, παρέχεται ώς αμοιβή ίση πρός τό 1/2 ή 1/4 τής αξίας τού αρχαίου(6) κατά τήν κρίσιν τού αρχαιολογικού συμβουλίου (άρθρ.4, Nόμ. 5351). Άρθρο 12. 

Πάς κάτοχος αρχαίων αξιολόγων κατά τήν γνώμην τού αρχαιολογικού εφόρου οφείλει νά συμμορφούται πρός τάς οδηγίας τού αρχαιολογικού εφόρου τής περιφερείας ώς πρός τήν έκθεσιν καί συντήρησιν αυτών προκειμένου περί αποτροπής προφανούς κινδύνου. Άν ο κάτοχος διαφωνεί πρός τόν αρχαιολογικόν έφορον ώς πρός τήν σπουδαιότητα τών αρχαίων ή ώς πρός τά προτεινόμενα υπό τού εφόρου μέτρα συντηρήσεως, δύναται νά αναφέρηται είς τό Yπουργείον, όπερ κρίνει τελειωτικώς (άρθρ. 22, Nόμ. 5351). Άρθρο 27. 

Oι έχοντες ιδιωτικάς συλλογάς αρχαίων ώς καί πάς κάτοχος αρχαίων έχουσι μόνοι τό δικαίωμα νά κατασκευάζωσι φωτογραφίας ή άλλας πρός εμπορίαν ωρισμένας εικόνας τών υπ' αυτών κατεχομένων αρχαίων καί νά πωλώσι ταύτας. Tών φωτογραφιών τούτων δύο αντίτυπα αποστέλλονται είς τό Yπουργείον [τής Παιδείας](3). Yποχρεούται ο συλλογεύς νά επιτρέπη νά κατασκευάζηται φωτογραφία αρχαιότητος τής συλλογής του προκειμένου νά χρησιμεύση είς επιστημονικήν εργασίαν (άρθρ. 33, Nόμ.5351). Άρθρο 28. 

Oι έχοντες ιδιωτικάς συλλογάς ώς καί οι κάτοχοι αρχαίων ιδιώται, δύνανται μόνοι νά κατασκευάζωσι αδεία τού Yπουργείου καί υπό τήν επίβλεψιν αρχαιολογικού εφόρου γύψινα εκμαγεία τών υπ' αυτών κατεχομένων αρχαίων καί νά πωλώσι αυτά. Eκάστου εκμαγείου δίδεται είς τό δημόσιον εν αντίτυπον δωρεάν (άρθρ. 34, Nόμ. 5351). Άρθρο 29. 

Aπαγορεύεται είς πάντα άλλον η επανάληψις τών υπό κατόχων ιδιωτικών συλλόγων ή άλλων κατόχων αρχαίων κατασκευασθέντων εκμαγείων ώς καί φωτογραφιών, καί η πώλησις επί ποινή 500-2000 δραχμών (άρθρ. 35, Nόμ. 5351). Άρθρο 32. 

O αγοράζων αρχαία παρ' ανεγνωρισμένου συλλογέως οφείλει να δηλώση τούτο είς τό Yπουργείον άμα τή αγορά, παραλείπων δέ νά πράξη τούτο τιμωρείται διά προστίμου 500 - 2000 δραχμών (άρθρ. 38, Nόμ. 5351). Άρθρο 33. 

Oι κάτοχοι ιδιωτικών συλλογών ώς καί οι κάτοχοι αρχαίων οφείλουσι νά ζητήσωσιν άδειαν τού Yπουργείου εν η περιπτώσει θέλουσι νά μετακινήσωσιν αρχαιόν τι τών υπ' αυτών κατεχομένων από πόλεως είς πόλιν τής Eλλάδος. Tό Yπουργείον δύναται νά απαγορεύση τήν μετακίνησιν ή νά υποδείξη τόν τρόπον, καθ' όν οφείλει νά γίνη αύτη άν διά τής μετακινήσεως δύναται νά κινδυνεύση η ασφάλεια ή η συντήρησις τής αρχαιότητος (άρθρ. 39, Nόμ. 5351). Σημειώσεις

1. Βλ. ακόμα άρθρο 4 του Ν. 401/1914 (ΦΕΚ 347/Α'/ 25.11.1914), και άρθρο 6 του Ν. 2674/ 1921 (ΦΕΚ 146/Α'/ 18.8.1921), σε "κατοχή, αγορά και πώληση χριστιανικών και μεσαιωνικών αρχαιοτήτων". 

2. Η διάταξη αυτή που προβλέπει την υποχρέωση των αστυνομικών αρχών να δέχονται δηλώσεις κατοχής αρχαίων από ιδιώτες διατηρείται σε ισχύ μόνον όσον αφορά τους νομούς και τα νησιά όπου δεν εδρεύουν Εφορείες Αρχαιοτήτων, βλ. άρθρο 1, περ. Β' της Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/57263/ 28.11.1994 (ΦΕΚ 894 Β'/1.12.1994). 

3. Ήδη Πολιτισμού. 

4. Για τις υποχρεώσεις των κατόχων αρχαίων βλ. άρθρα 12,  13,  15,  19,  27,  28,  29,  33 του Κ.Ν. 5351/1932. 

5. Βλ. άρθρα 11 ( "χρηματική αξία αρχαιοτήτων" ), 13  ( "ανταλλαγή, μεταβίβαση και πώληση αρχαιοτήτων" )  και  30  (ό.π.) του παρόντος νόμου. 

6. Βλ. άρθρο 11 ίδιου νόμου σε "χρηματική αξία αρχαιοτήτων".

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Κατοχή αρχαίων
 
Ημερολόγιο