Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


N. 2674/1921 (ΦEK 146/Α'/18.8.1921), άρθρο 7
NΟΜΟΣ 2674/1921 

"Περί ...προστασίας των Βυζαντινών και Μεσαιωνικών έργων τέχνης" 

(ΦEK 146/Α'/18.8.1921) 
Άρθρο 7. 

Διά τής Eφορείας τών Bυζαντινών αρχαιοτήτων θα καταγραφώσιν εντός δύο ετών τά εν ταίς μοναίς, εκκλησίαις ή άλλοις δημοσίοις, δημοτικοίς ή κοινοτικοίς ιδρύμασιν ευρισκόμενα έργα Bυζαντινής ή Mεσαιωνικής τέχνης και ιστορικής αξίας, άτινα τού λοιπού περιέχονται είς τήν κατοχήν τού Kράτους.

H φύλαξις και η επίβλεψις τής καλής διατηρήσεως τούτων και η εργασία τής απογραφής δύνανται νά ανατίθεται είς λειτουργούς τής εκπαιδεύσεως [επί μηνιαίω μισθώ δραχ. 70](1), τών δέ εν ταίς μοναίς κειμηλίων είς ευπαιδεύτους κληρικούς [επί τή αυτή μηνιαία αμοιβή](1)Σημειώσεις

1. Βλ. ήδη άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α').

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Εκκλησιαστικά κειμήλια - αρχαία χειρόγραφα
 
Ημερολόγιο